INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIORS ON ORGANIZATIONAL CLIMATE AND RESEARCH ON THIS )

Author : Ali APİYEV  ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2483-2495
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı, dönüşümcü liderlik ve örgüt iklimi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışanların demografik özellikleri ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkinin araştırılması ve çalışanların demografik özellikleri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkinin araştırılması da araştırmanın diğer amacıdır. Çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilere; güvenilirlik analizi, normallik analizi, Shapiro Wilk ,Kolmogorov-Smirnov ve Kruskal Wallis analiz yöntemleri uygulanmıştır.Sürekli değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı ile incelendi. Araştırma sonucunda dönüşümcü liderlik davranışlarınınörgüt iklimini etkilediği sonucuna varılmıştır.Keywords
Dönüşümcü liderlik, örgüt iklimi

Abstract

The main purpose of this research is to investigate the relationship between transformational leadership and organizational climate. Another aim of the research is to investigate the relationship between employee demographics and transformational leadership and the relationship between demographic characteristics of employees and organizational climate. Questionnaire technique was used in the study. The data obtained; Reliability analysis, normality analysis, Shapiro Wilk, Kolmogorov-Smirnov and Kruskal Wallis analysis methods were applied. The relationship between continuous variables was analyzed using the Spearman Correlation coefficient. As a result of the research, it was concluded that transformational leadership behaviors affect the organizational climate.Keywords
Transformational leadership, organizational climate