INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(ORGANIZATIONAL CULTURE ON JOB SATISFACTION EFFECT AND RESEARCH )

Author : Ulvi ZARBALİYEV  ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2496-2513
    


Summary

Bugün, örgüt kültürünün, şirket içindeki her türlü etkinliği ve tüm ilişkileri birleştirerek, ekibi bir araya getirerek üretken kıldığı sonucuna varmak mümkündür. Kuruluşun dış imajını oluşturur, müşteriler ve ortaklarla ilişkilerin doğasını belirler. Kültür, çabaları şirketin ana misyonuna göre belirlenen ana stratejik yönlere yoğunlaştırmaya yardımcı olur. Güçlü bir organizasyon kültürüne sahip olmak birçok şirketin geleneği haline gelmektedir, çünkü sadece güçlü bir kültür, şirketin en yüksek üretkenliğini, başarısını ve çalışan bağlılığını sağlayacak “sosyo-ekonomik alanı” yaratabilir. Araştırmanın amacı, örgüt kültürü ve iş tatmini arasında ilişkinin incelenmesidir.Keywords
Kültür, Örgüt Kültürü, İş tatmini.

Abstract

Today, it is possible to conclude that organizational culture makes the team productive by combining all kinds of activities and relationships within the company. It creates the external image of the organization and determines the nature of relations with customers and partners. Culture helps to focus efforts on the main strategic directions determined according to the company's core mission. Having a strong organizational culture becomes a tradition for many companies, as only a strong culture can create the “socio-economic space” that will ensure the company's highest productivity, success and employee engagement. The aim of the research is to examine the relationship between organizational culture and job satisfaction.Keywords
Culture, Organizational Culture, Job satisfaction..