INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMİN KALKINMA PLANLARINA YANSIMASI
(THE REFLECTION OF THE CHANGE IN SOCIAL STATE UNDERSTANDING TO DEVELOPMENT PLANS )

Author : İbrahim Halil GÜZEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 59
Page : 2696-2706
    


Summary

20.yüzyıl boyunca birçok ülke tarafından benimsenerek geniş bir uygulama alanı bulan sosyal devlet kavramı, 1970’lerin ortalarından itibaren eleştirilmeye başlamıştır. Yaşanan ekonomik ve mali krizlerin önemli bir sebebi olarak görülen sosyal devlet uygulamaları ve politikaları terk edilmeye başlanmıştır. Özellikle 1980’lerden itibaren yönetim alanında yaşanan değişim ve dönüşümler, yeni kamu yönetimi anlayışları, devletin küçültülmesi gerektiği düşünceleri devlet yönetimlerinde etkili olmuştur. Kalkınma planları kamu politikalarının belirlenmesinde ve oluşturulmasında gerek merkezi yönetim kapsamındaki kurum ve kuruluşlara gerek yerel yönetim kuruluşlarına yön vermektedir. Bu çalışmada sosyal devlet anlayışında yaşanan değişim ve dönüşümün kalkınma planlarında kendisine nasıl yer bulduğu, hangi alanlarda ne gibi değişimlerin yaşandığı sorularına yanıt aranmaktadır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir.Keywords
Sosyal Devlet, Kalkınma Planları, Küreselleşme

Abstract

The concept of the social state, which was adopted and widely applied by many countries throughout the 20th century, has been criticized since the mid-1970s. Social state practices and policies, which are seen as an important cause of economic and financial crises, have begun to be abandoned. Especially since the 1980s, the changes and transformations in the field of administration, new public administration approaches, the ideas that the state should be downsized have started to be effective in state administrations. Development plans, guide both institutions and organizations within the scope of the central government and local government organizations in determining and forming public policies. In this study, an answer is sought to the questions of how the change and transformation in the understanding of the social state found itself in the development plans, and what changes were experienced in which areas. The descriptive analysis technique, one of the qualitative research methods, was used as a method in the study and content analysis was performed.Keywords
Social State, Development Plans, Globalisation