INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERGENLERİN YABANCI DİL KAYGISININ AÇIKLANMASINDA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ VE YETERLİLİK İNANÇLARININ ROLÜ
(THE ROLE OF COPING STRATEGIES AND COMPETENCE BELIEFS ON EXPLAINING THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY OF TEENAGERS )

Author : Fatma EKİNCİ  ; Mustafa ÇELEBİ & Elif EKİNCİ SEL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 27-37
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; ergenlerin yabancı dil öğrenme kaygılarının açıklayıcısı olarak kullandıkları başa çıkma stratejileri ve sahip oldukları yetkinlik inançlarının etkisinin incelenmesidir. Ortaokul öğrencileri evreninde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden iki farklı ilden araştırmaya katılan 325 (%50)’si kız, 325 (%50)’si erkek toplam 650 öğrenci oluşturmaktadır. İlişkisel araştırma modelindeki bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Baş (2013) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği”, Bedel, Işık ve Hamarta (2014) tarafından geliştirilen “Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği” ve Çelikkaleli (2014) tarafından geliştirilen “Yetkinlik İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yabancı dil öğrenme kaygısı, genel kaygı ve üç alt boyutu olan kişilikten kaynaklı kaygı, iletişim kaygısı ve değerlendirme kaygısı açısından ele alınmıştır.

Araştırma sonucunda ergenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri ve sahip oldukları yetkinlik inançlarının yabancı dil öğrenme genel kaygısı değişkenindeki toplam varyansın %33,6’sını açıkladığı; yordayıcı değişkenlerin göreli önem sırasının; olumsuz başa çıkma, aktif başa çıkma, duygusal yetkinlik inancı, kaçınan başa çıkma, akademik yetkinlik inancı ve sosyal yetkinlik inancı şeklinde oluştuğu; aktif başa çıkma, kaçınan başa çıkma, olumsuz başa çıkma, akademik yetkinlik inancı ve duygusal yetkinlik inancının yabancı dil öğrenme genel kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu; sosyal yetkinlik inancının ise önemli bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Ergenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri ve sahip oldukları yetkinlik inançları yabancı dil öğrenmede kişilikten kaynaklı kaygı değişkenindeki toplam varyansın %29,6’sını açıkladığı; yordayıcı değişkenlerin göreli önem sırasının; olumsuz başa çıkma, duygusal yetkinlik inancı, aktif başa çıkma, akademik yetkinlik inancı, kaçınan başa çıkma ve sosyal yetkinlik inancı şeklinde oluştuğu; aktif başa çıkma, kaçınan başa çıkma, olumsuz başa çıkma, akademik yetkinlik inancı ve duygusal yetkinlik inancının yabancı dil öğrenme genel kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu; sosyal yetkinlik inancının ise önemli bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Ergenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri ve sahip oldukları yetkinlik inançları yabancı dil öğrenmede iletişim kaygısı değişkenindeki toplam varyansın %20,5’ini açıkladığı; yordayıcı değişkenlerin göreli önem sırasının; olumsuz başa çıkma, akademik yetkinlik inancı, aktif başa çıkma, kaçınan başa çıkma, sosyal yetkinlik inancı ve duygusal yetkinlik inancı şeklinde oluştuğu; olumsuz başa çıkma ve akademik yetkinlik inancının yabancı dil öğrenmede iletişim kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu; aktif başa çıkma, kaçınan başa çıkma, duygusal yetkinlik inancı ve sosyal yetkinlik inancının ise önemli bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Ergenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri ve sahip oldukları yetkinlik inançları yabancı dil öğrenmede değerlendirme kaygısı değişkenindeki toplam varyansın %27,1’ini açıkladığı, yordayıcı değişkenlerin göreli önem sırasının; olumsuz başa çıkma, aktif başa çıkma, sosyal yetkinlik inancı, kaçınan başa çıkma, duygusal yetkinlik inancı ve sosyal yetkinlik inancı şeklinde oluştuğu; aktif başa çıkma, kaçınan başa çıkma, olumsuz başa çıkma ve sosyal yetkinlik inancının yabancı dil öğrenmede değerlendirme kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu; akademik yetkinlik inancı ve duygusal yetkinlik inancının ise önemli bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştirKeywords
Yabancı dil kaygısı, yetkinlik inancı, başa çıkma stratejileri, yordama

Abstract

The aim of the research is to analyze coping strategies and the competence belief that teenagers have which they consider as the explanation of their foreign language learning anxieties. The sample of the research, which has been conducted in a secondary school universe, consists of a total number of 650 students, 325 (50%) girls and 325 (%50) boys, who has attended the research from two different cities in two different regions, Central Anatolia and the Mediterranean. For this research; “Foreign Language Learning Anxiety Scale” developed by Baş (2013), “Coping Strategies Scale” developed by Bedel, Işık and Hamarta (2014) and “Competence Belief Scale” developed by Çelikkaleli (2014) have been used as data collection tools. Multiple regression analyze has been utilized to analyze the data. Foreign language learning anxiety has been reviewed with regards to general anxiety, personality originated anxiety with its three sub-dimensions, communicative anxiety and evaluation anxiety.

In the research, it has been determined that; the coping strategies that teenagers use and the competence belief that they have to explain the 33,6% of the total variance in general anxiety factor in foreign language learning; order of importance of predictor variables is formed as; negative coping, active coping, emotional competence belief, restraint coping, academical competence belief and social competence belief; active coping, restraint coping, negative coping, academical competence belief and emotional competence belief are meaningful predictors on general anxiety of foreign language learning; social competence belief has no significant impact.

It has been determined that; the coping strategies that teenagers use and the competence belief that they have to explain the 29,6% of the total variance in personality originated anxiety factor in foreign language learning; order of importance of predictor variables is formed as; negative coping, emotional competence belief, active coping, academical competence belief, restraint coping and social competence belief; active coping, restraint coping, negative coping, academical competence belief and emotional competence belief are meaningful predictors on general anxiety of foreign language learning; social competence belief has no significant impact.

It has been determined that; the coping strategies that teenagers use and the competence belief that they have to explain the 20,5% of the total variance in communicative anxiety factor in foreign language learning; order of importance of predictor variables is formed as; negative coping, academical competence belief, active coping, restraint coping, social competence belief and emotional competence belief; negative coping and academical competence belief are meaningful predictors on communicative anxiety in foreign language learning; emotional competence belief and social competence belief have no significant impact.

It has also been determined that; the coping strategies that teenagers use and the competence belief that they have to explain the 27,1% of the total variance in evaluation anxiety factor; order of importance of predictor variables is formed as; negative coping, active coping, social competence belief, restraint coping, emotional competence belief and social competence belief; active coping, restraint coping, negative coping and social competence belief are meaningful predictors on evaluation anxiety in foreign language learning; academical competence belief and social competence belief have no significant impactKeywords
Foreign language anxiety, competence belief, coping strategies, predicting