INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YÖNETİCİLERİN STRATEJİK YÖNETİM ALGISININ VAN VE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZELİNDE ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PERCEPTION OF MANAGERS IN VAN AND GAZIANTEP METROPOLITAN MUNICIPALITIES )

Author : Ferit İZCİ  & Mehmet Şerif YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2756-2775
    


Summary

Günümüz modern örgütleri, dış çevredeki teknik, sosyal, politik ve ekonomik etkenlerin zorlamasıyla, sürekli bir değişim ve dönüşümle karşı karşıyadırlar. Kurumların hızla değişen ve daha belirsiz bir hal alan bu zorlayıcı güçler karşısında, geleceklerini net biçimde öngörebilmek için gelecekle ilgili konularda kendilerine daha fazla beceri gerektiren bir yol haritası belirlemeye ihtiyaçları vardır. Değişim ve dönüşüm ortamında böyle bir yol haritasını belirlemek ancak stratejik yönetim anlayışıyla mümkündür. Stratejik yönetimi başarılı bir şekilde uygulamak, bu suretle gelecek temelli risklere hazırlıklı olmak ve yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurabilecek bir yönetim sergilemek için stratejik düşünen, stratejik hareket eden ve vizyon sahibi yöneticilere ihtiyaç vardır. Çünkü yöneticilerin stratejik yönetim algı seviyesine bağlı olarak stratejik yönetimin başarılı bir biçimde uygulanma düzeyi de kurumdan kuruma değişkenlik göstermektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerde çalışan yöneticilerin stratejik yönetim algılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış olup örneklem olarak Van ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri seçilmiştir. Kurumdaki stratejik yönetim çalışmalarına dair algılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan anket çalışması ile elde edilen veriler sonucunda Van ve Gaziantep büyükşehir belediyesi yöneticileri birçok açıdan karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Yapılan analizler ve elde edilen bulgular ışığında Gaziantep Büyükşehir belediyesi yöneticilerinin stratejik yönetim algıları Van Büyükşehir belediyesi yöneticilerine göre daha yüksek çıktığı gözlenmiştir.Keywords
Stratejik Yönetim, Yerel Yönetimler, Stratejik Plan, Stratejik Planlama, Stratejik Liderlik

Abstract

Today's modern organizations are faced with constant change and transformation, forced by technical, social, political and economic factors in the external environment. In the face of these rapidly changing and more uncertain coercive forces, institutions need to define a roadmap that requires them more skills in matters related to the future in order to clearly anticipate their future. Determining such a road map in a change and transformation environment is only possible with a strategic management approach. There is a need for strategically minded, strategically acting and visionary managers in order to successfully implement strategic management, to be prepared for future-based risks and to display a management that can keep up with rapid changes. Because depending on the strategic management perception level of the managers, the level of successful implementation of strategic management also varies from institution to institution. This study was carried out in order to reveal the strategic management perceptions of local administrators and Van and Gaziantep metropolitan municipalities were selected as the sample. Van and Gaziantep metropolitan municipality’s administrators were compared in many respects with results of data obtained from the survey study conducted in order to reveal their perceptions on strategic management studies in the institution. In the light of the analyzes made and the findings obtained, it was observed that the strategic management perceptions of the managers of the Gaziantep Metropolitan municipality were higher than the managers of the Van Metropolitan municipality.Keywords
Strategic Management, Local Governments, Strategic Plan, Strategic Planning, Strategic Leadership