INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER VE DEPREMLERİN OLUŞTURACAĞI HASARLARIN BELİRLENMESİNDE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜNE YÖNELİK ELEŞTİREL BİR TARTIŞMA
(CRITERIA AFFECTING STRENGTHENING OF STRUCTURES AND A CRITICAL DISCUSSION REGARDING THE ROLE OF CURRENT TECHNOLOGIES IN DETERMINING THE DAMAGES CAUSED BY EARTHQUAKES )

Author : Ahmet Cihat ARI  & Serra Zerrin KORKMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2843-2859
    


Summary

Yapılar zaman içerisinde deprem, sel ve yangın gibi afetlere uğramaktadır. Bu afetler, yapılar üzerinde bozulmalara ve hasarlara yol açmaktadır. Yapıların güçlendirilmesinde betonarme, yığma ve prefabrik yapı türlerine göre farklı teknikler uygulanmaktadır. Ayrıca tarihi ve kültürel yığma yapılarda farklı güçlendirme uygulama tekniği kullanılmaktadır. Tarihi ve kültürel mirasa sahip yapı türlerinde en az müdahalede bulunacak ve yapının kimliğine zarar vermeyecek nitelikte uygulanması gerekmektedir. Günümüzdeki teknolojik imkânlar sayesinde mevcut yapılar üzerindeki hasarın belirlenmesi daha hızlı tespit edilebilir hale gelmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, depremlerin oluşturacağı hasarların belirlenmesinde günümüz teknolojilerinin rolü ve yapıların güçlendirilmesini etkileyen kriterler konusunda kapsamlı bir inceleme sunmayı hedeflemektedir. Olası depremin oluşturacağı yapı hasarının büyüklüğüne göre uygun güçlendirme uygulanmaktadır. Yapılardaki hasarların belirlenmesinde tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle tarihi kültürel mirasa sahip yapılar için hasarın belirlenmesinde tahribatsız muayene yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Yapılan bu yöntemler sayesinde ileride doğabilecek büyük hasarların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.Keywords
Güçlendirme, Deprem, Tahribatsız Muayene, İleri Teknoloji

Abstract

Buildings suffer from disasters such as earthquakes, floods and fire over time. These disasters cause deterioration and damage to structures. Different techniques are applied according to reinforced concrete, masonry and prefabricated building types. In addition, different strengthening application techniques are used in historical and cultural masonry structures. It should be implemented in a manner that will make the least intervention in building types with historical and cultural heritage and will not harm the identity of the building. Thanks to today's technological possibilities, determining the damage to existing structures becomes faster. Therefore, the aim of the study is to present a comprehensive review of the role of today's technologies in determining the damages caused by earthquakes and the criteria that affect the strengthening of buildings. Appropriate strengthening is applied according to the magnitude of the building damage caused by the possible earthquake. Destructive and non-destructive testing methods are used to determine the damage to the buildings. Especially for buildings with historical and cultural heritage, non-destructive testing methods are used to determine the damage. Thanks to these methods, it is ensured that major damages that may occur in the future are prevented.Keywords
Reinforcement, Earthquake, Non-Destructive Testing, Advanced Technology