INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER OPINIONS ON THE ACHIEVEMENTS OF THE WESTERN MUSICAL INSTRUMENTAL COMMUNITIES COURSE OF THE FINE ARTS HIGH SCHOOL )

Author : Yakup Alper VARIŞ  & Serhat ATALAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2776-2788
    


Summary

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Çalgı Toplulukları Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri incelenmiş, öğretmenlere uygulanan anket sonucunda elde edilen sonuçlara göre değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’de bulunan 83 güzel sanatlar lisesinden 33 güzel sanatlar lisesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında Batı müziği çalgı toplulukları dersini yürüten 33 öğretmene anket uygulaması yapılmıştır. Örneklem grubunu evrenden tesadüfü yöntemle ulaşılan 33 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verilerin toplanmasında kullanılan anket, “Kişisel Bilgi Formu”, “Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesine yönelik öğretmen görüşleri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, 11. ve 12. Sınıf Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinin kazanımlarının gerçekleşme düzeyine yönelik öğretmen görüşlerinin puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Dersi yürüten öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak kadın öğretmenlerin ortalama puanlarının erkek öğretmenlere göre daha fazla olduğu, güzel sanatlar lisesinde çalışma süresi artıkça 11. Sınıf öğrencilerinin kazanımlarının gerçekleşme düzeylerine ait öğretmen görüşlerine ilişkin puanların arttığı belirlenmiştir. Oluşturulan çalgı grupları türünün öğrenci kazanımları üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür.Keywords
Güzel Sanatlar Lisesi, Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Öğretim programı, Kazanımlar, Öğretmen görüşleri.

Abstract

In this research, the teacher’s opinion about the realization level of the achievements in the Fine Arts Music Instrument Communities Teaching Program were examined, the results of the questionnaire applied to the teachers were evaluated. There are 83 Fine Arts High Schools in Turkey 33 western music instrument teachers from 33 High Schools of Fine Arts were applied questionnaire in 2018-2019 Academic year. 33 teachers have formed the sample group of the universe. The questionnaire used for collecting the research data consists of two parts; “Personal Information Form”, “Western Music Teachers Instruments Learning Outcomes Questionnaire”. The data obtained from the study were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 program. Number, percentage, mean, standard deviation was used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. T-test, for comparing quantitative data between two independent group, Anova Test (One Way), compare quantitative data between more than two independent group, were used. Complementary post-hoc analysis Scheffe test was used to determine the differences after the Anova Test. The findings were evaluated at a 95% confidence interval and a 5% significance level. As a result of the research, it is seen that the teachers have a medium level of gain perception for the 11th grade, medium level of perception for the 12th grade, for the 11th grade achievements experienced teachers have been more successful for gaining professional experience, It is found out that; there is no meaningful contribution to the realization of the achievements to the gender of the teachers, however, the average score of female teachers were higher, the formed instrument groups’ type has no effect on student success. It is seen that the formed instrument groups’ type has no effect on student success.Keywords
Fine Art High School, Western Music Instrument Groups, Curriculum, Activities, Teacher opinions.