INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CANLI VARLIKLARDA AMORTİSMAN
(LIVE ASSETS AMORTISATION )

Author : Ali ANTEPLI    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 5
Page : 92-97
2163    1687


Summary

Tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi konusunda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 2001 yılında UMS 41 standardı yayınlanmış, 1 ocak 2003 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde ise tarımsal faaliyetler ile ilgili ilk çalışma SPK tarafından 15.11.2003 tarihinde yayınlanan ‘’ Seri: XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’dir. Bu tebliğin içerisinde 31. Kısımda ‘’Tarımsal Faaliyetler’’ başlığı altında konuya yer verilmiştir. Daha sonra, TMSK tarafından TMS 41Tarımsal Faaliyetler standardı 24 Şubat 2006’da yayınlanmış, 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanacağı açıklanmıştır. Böylece tarımda muhasebeleştirme ve raporlama esasları belirlenmiştir. 41 nolu tarımsal faaliyetler standardında, canlı varlıklarla ilgili muhasebeleştirme ve raporlama esasları ile devlet teşvikleri konuları yer almaktadır. Hayvancılık işletmelerinde yetiştirilen canlı hayvanların muhasebe açısından takibi TMS41 standardında açıklanmaktadır. Canlı varlıkların amortisman konusu bu çalışmada ele alınmış ve standarda göre yorum getirilmiştir.Keywords
Amortisman, TMS 41, Canlı Varlıklar

Abstract

International Accounting Standards IAS 41, the accounting for agricultural activity standards published by the Council in 2001, entered into force on 1 January since 2003. In ourcountry, issued on 11.15.2003 by the first work on the CMB agricultural activities' Serial: XI, No: 25 is the Communiqué on Accounting Standards in Capital Markets. This in Section 31 of the Decree, '' Agriculture '' the issue under the title are included. Then, TMS standard 41 Tarımsal Activities TASB has issued February 24, 2006 is described to be applied for annual periods beginning on or after 31.12.2005. Thus, agricultural accounting and reporting principles have been identified. No. 41 standard agricultural activities, the state with the accounting and reporting principles for promoting biological assets related topics are included. Followed by live animals raised in terms of accounting standards in the live stock business are described in TMS41. Depreciation of biological assets subject has been discussed in this study and the comments by the standardKeywords
Depreciation, IAS 41, Live Assets