INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ESKİ TÜRK İNANIŞ VE PRATİKLERİNDEKİ DAĞ KÜLTÜNÜN ERZİNCAN’DAKİ İZLERİ
(TRACES OF THE MOUNTAIN CULT IN OLD TURKISH BELIEFS AND PRACTICES IN ERZINCAN )

Author : Abdurrahim YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2966-2977
    


Summary

Doğa, eski Türk insanı için her zaman ilgi çekmiş ve gizemleriyle ön plana çıkmıştır. Bu nedenden ötürüdür ki doğaya saygıda özen gösterilmiş, doğaya karşı yapılacak yanlış hareketlerin birtakım olumsuzluklara ve felaketlere yol açacağı düşünülmüştür. Doğa olayları genellikle insanlar nazarında tanrının insanlara verdiği mesajlar olarak yorumlanmıştır. Bu mesajlar kimi zaman bir ödül kimi zamansa ceza olarak nitelendirilmiştir. İnsanoğlunun varoluşundan beri kutsal saydıkları ve kutsiyet yükledikleri bu varlıkların içinde gökyüzü de vardır. İnsanlar gökyüzüne karşı büyük bir hayranlık ve saygı duyarak inandıkları tanrısal varlıkların gökyüzünde yaşadıklarını düşünmüşlerdir. Dağların gökyüzüne olan yakınlığı göz önüne alındığında, dağlar, hem bir tanrı hem de tanrıların yaşadığı/ikamet ettikleri yer olarak görülmüştür. Dağlara yüklenen bu kutsiyet, pek çok efsane ve destan metninde, merkezinde dağların yer aldığı farklı farklı inanışları görmemize neden olmaktadır. Dağların dünyayı ayakta tutan direkler olduğuna, yeraltı, yeryüzü ve gökyüzünden ibaret olan üç âlemi birbirine bağladığına, tanrıların mekânı olduğuna, canlı birer varlık olduklarına inanılması, bunlardan sadece bir kaçıdır.Bu çalışmada dağ kültlerinin oluşturduğu inanışlar genelinde Türk dünyası ve bu inanışların günümüze kadar gelen yansımaları özelinde Erzincan dağ kültü incelenecektir.Keywords
Dağ, Kült, İnanç, Eski Türk, Tanrı

Abstract

Nature has always attracted interest for the old Turkish people and has come to the fore with its mysteries. For this reason, it is thought that care has been taken in respect of nature and that the wrong actions against nature will lead to some negative and catastrophic events. Natural phenomena are often interpreted as God's messages to people in the eyes of humans. These messages are sometimes described as a reward and sometimes punishment. There is also the sky within these beings, which human beings have considered sacred and sacred since their existence. With great admiration and respect for the sky, people believed that godlike beings lived in the sky. Given the proximity of the mountains to the sky, the mountains have been seen as both a God and the place where the gods live/reside. This sanctity, which is installed in the mountains, causes us to see different beliefs in many legends and epic texts, with the mountains at its center. The belief that the mountains are the pillars that keep the world afloat, that they connect the three realms consisting of the underworld, the Earth and the sky, that they are the place of the gods and that they are living beings is just a few of them. İn this study, the reflections of Erzincan mountain cult especially Turkish world and mountain cults along the beliefs formed by mountain cults will be examined.Keywords
Mountain, Cult, Believe, Old Turkish, God