INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ KATILIM BANKALARI İLE GELENEKSEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (2016:Q1-2020:Q2 DÖNEMİ)
(COMPARATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF PARTICIPATION AND CONVENTIONAL BANKS IN THE TURKISH BANKING SYSTEM (2016:Q1-2020:Q2 PERIOD) )

Author : Meryem ÖZTÜRK  & Özge GENÇER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 3010-3026
    


Summary

Finansal sistemin temelini oluşturan katılım bankaları ve geleneksel bankalar aynı rekabet ortamını paylaşmaktadır. Bu bankaların performansının değerlendirilmesi hem finansal sistem hem de ekonomiye kaynak yaratma açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı bankacılık sektörü içinde aktif büyüklüğü, banka sayısı, şube sayısı vb. gittikçe artan katılım bankaları ile bankacılık sektörü içinde önemli bir paya sahip olan geleneksel bankaları kârlılık, likidite, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve bilanço yapısı açısından karşılaştırmaktır. Ayrıca çalışmada kamu katılım bankaları ile özel katılım bankaları ve katılım bankalarının münferit olarak kıyaslanması da amaçlanmıştır. 2016:Q1-2020:Q2 dönemi çeyreklik veriler Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda geleneksel bankaların özsermaye/toplam aktif açısından sermaye yeterlilikleri, kârlılıkları katılım bankalarından yüksek iken katılım bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu açısından sermaye yeterlilikleri, likiditeleri, bilanço yapıları ve aktif kaliteleri geleneksel bankalardan yüksektir. Kamu katılım bankalarının sermaye yeterlilik performansı özel katılım bankalarından iyi iken özel katılım bankalarının aktif kaliteleri ve likidite gücü kamu katılım bankalarından daha iyidir. Katılım bankalarının münferit mukayesesinde sermaye yeterliliği ve likidite açısından en yüksek performans Vakıf Katılım Bankasına; kârlılık, aktif kalitesi ve bilanço yapısı açısından Kuveyt Türk Katılım Bankasına aittir.Keywords
Katılım Bankası, Geleneksel Banka, Performans

Abstract

Participation banks and conventional banks, which form the basis of the financial system, share the same competitive environment. Evaluating the performance of these banks is important in terms of creating resources for both the financial system and the economy. In this context, the main purpose of the study is to compare conventional banks that have an important share in the banking sector and participation banks that asset size, number of banks, number of branches etc. increasingly in the banking sector in terms of profitability, liquidity, capital adequacy, asset quality and balance sheet structure. In addition, in the study purposed to compare public participation banks with private participation banks and to compare participation banks separately. Quarterly data of 2016: Q1-2020: Q2 period is analyzed by Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests. As a result of the study while the capital adequacy in terms of equity total assets and profitability of conventional banks are higher than participation banks, the capital adequacy ratio, liquidity, balance sheet structure and asset quality of participation banks are higher than conventional banks. While the capital adequacy performance of public participation banks is better than private participation banks, the asset quality and liquidity power of private participation banks are better than public participation banks. In separate comparison of participation banks, the highest performance in terms of capital adequacy and liquidity belongs to Vakıf Participation Bank and the highest performance in terms of profitability, asset quality and balance sheet structure belongs to Kuveyt Türk Participation Bank.Keywords
Participation Banks, Conventional Banks, Performance