INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI
(READINESS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' TOWARDS E-LEARNING )

Author : Ahmet UYAR  & Akın KARAKUYU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2905-2914
    


Summary

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarını belirlemek ve bunun bölüm, sınıf, cinsiyet, e-öğrenme deneyimi, ev interneti varlığı, bilgisayar varlığı, anne-baba eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Çalışmada nicel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Bölgesi’nde bir üniversitenin meslek yüksekokulunda öğrenim gören 260 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Yurdugül ve Demir (2017) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maximum gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra bağımsız gruplar t-testi ve One Way Anova Testi kullanılmıştır. Anova testi sonucunda anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesinde Scheffe testi kullanılmıştır. Çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğunun yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Teknik programdaki öğrencilerin sosyal programda öğrenim görenlere, daha önce e-öğrenme deneyimi olanların daha önce e-öğrenme deneyimi olmayanlara, evde interneti olanların evde interneti olmayanlara, annesi lise mezunu olanların annesi okuryazar olmayanlara göre e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğunun daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf, cinsiyet ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir.Keywords
E-öğrenme, Meslek Yüksekokulu, E-öğrenmeye Hazırbulunuşluk

Abstract

The purpose of this study is to determine the readiness of vocational school students' towards e-learning and to reveal whether there is a significant difference according to the variables of department, class, gender, e-learning experience, presence of home internet, computer presence, and parents' education status. The scanning model, one of the quantitative research types, was used in the study. Sample of the study consists of 260 students studying at a vocational school of a university in the Mediterranean Region in the 2020-2021 academic year. Data of the study were obtained using the "Readiness Scale of University Students for E-learning" developed by Yurdugül and Demir (2017). In the analysis of the data, descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum, as well as independent groups t-test, One Way Anova and schefee test were used. According to the results of the study, it was determined that the readiness of vocational school students towards e-learning is high. In readiness of towards e-learning a significant difference was found in favor technical department according to the social department, in favor those who have previous e-learning experience according to the those who don’t have previous e-learning experience, in favor those who have the internet at home according to them who don’t have the internet at home, in favor mothers of those according to the whose mothers are high school graduates compared to illiterate variables. There was no significant difference according to the variables of class, gender and educational status of the father.Keywords
E-Learning, Readiness, Vocational School