INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CHEMICAL RESEARCH LABORATORIES )

Author : Ömer GÜNGÖR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3774-3777
    


Summary

Akademik kimya laboratuvarı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden benzersiz zorluklar sağlayan bir ortam olarak tanımlanmıştır. Kimya laboratuvarları için sistem çapında programın planlama, eğitim ve izleme ile ilgili değişikliklere ihtiyacı duyulmaktadır. Bu çalışmada üniversitelerin kimya araştırma laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri temel kuralların dışında incelenmiştir. Genellikle laboratuvarlarda iş güvenliği çalışmaları kimyasallar, havalandırma sistemleri, kişisel koruyucu donanım( KKD )kullanımı, maruziyet niteliği ve laboratuvarlara zeminleri üzerine yapılmaktadır. Farklı olarak bu çalışmada kimyasal hijyen planının hazırlanması, araştırmacı eğitimi, kimyasal proses ve araştırma yöntemi ve depolamada oluşan sıkıntılar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.Keywords
Kimyasallar, İş sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları, Araştırma laboratuvarları.

Abstract

The academic chemistry laboratory has been defined as an environment that provides unique challenges in terms of occupational health and safety. There is a need for changes in the system-wide program planning, training and monitoring for chemistry laboratories. In this study, occupational health and safety measures in chemistry research laboratories of universities were examined outside of the basic rules. Generally, work safety studies in laboratories are carried out on chemicals, ventilation systems, the use of personal protective equipment (PPE), the nature of exposure and the floors of the laboratories. Differently, this study includes the preparation of a chemical hygiene plan, researcher training, chemical process and research method, and storage problems and solutions.Keywords
Chemicals, Occupational Health and Safety, Occupational Diseases, Research laboratories