INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE UYGULANAN MODELLER; TÜRKİYE VE ABD’NİN İÇ GÜVENLİK YÖNETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(THE MODELS WHICH APPLIED IN THE INTERNAL SECURITY MANAGEMENT; A STUDY INTENDED FOR TURKEY AND USA’S INTERNAL SECURITY MANAGEMENT APPLICATIONS )

Author : Gürkan GÜNDÜZ  & İhsan YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2915-2924
    


Summary

ABD’de meydana gelen 11 Eylül terörist saldırısı tüm dünyada güvenlik kavramının sorgulanmasına sebep olmuştur. Saldırıların yaşandığı ana kadar, ülke sınırları içinde ve dışında olabilecek her türlü ihlale karşı koyma faaliyetleri ulusal güvenlik kavramıyla açıklanırken, 11 Eylül saldırıları neticesinde güvenlik olgusu iç ve dış güvenlik olarak ayrışma yaşamıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ülke topraklarında uyguladıkları iç güvenlik yönetim modellerini incelemek ve kıyaslamaktır. Çalışmada bahsi geçen ülkeler, bulundukları coğrafyaların gerek ekonomik gerekse jeopolitik ve jeostratejik yönden önemli ülkeleridir. Sanayi, ticaret ve teknoloji alanlarında da son derece gelişmiş olan bu ülkelerde kalabalık ve eğitimli insan topluluklarını bir arada huzur içinde tutmak, bu insanlara maddi ve manevi anlamda güvende olduklarını hissettirmek oldukça zor bir iştir. Bu araştırmada, çalışmaya konu edilen ülkelerin emniyet ve asayişlerini nasıl sağladıkları, hangi iç güvenlik yönetim modellerini benimsedikleri ve iç güvenliği sağlarken faydalandıkları örgütsel yapıların neler olduğu konularına değinilmiş, literatür taraması yapılarak bir kıyaslama yapmak amaçlanmıştır.Keywords
İç Güvenlik, İç Güvenlik Yönetim Modelleri, Kolluk Kuvvetleri

Abstract

The September 11 terrorist attack, happened in the USA, has led to the questioning of the concept of security all over the world. Until that day, operations to resist every possible violation within and outside the borders of the country were explained with the concept of national security, yet, as a result of the September 11 terrorist attack, the security phenomenon was divided into internal and external security. The aim of this article is to analyze and benchmark the internal security management models which applied in the borderlines of Turkey and United States of America Countries mentioned in the study are both economically and geostrategically and geopolitically important countries of their geographies. In these countries, which are highly developed in industrial, commercial and technological areas, it is a very difficult task to keep crowded and educated people together in peace and to make them feel that they are financially and morally safe. It is aimed to make literature research and benchmark about how the countries, which mentioned in the study, provide security and public order, which internal security management models they adopt and what kind of organizational structures they use to provide security.Keywords
Internal Security, Internal Security Management Models, LawEnforcementForces