INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

A CONTENT ANALYSIS OF KEYWORDS USED IN ARTICLES WHICH SCHOOL PRINCIPALS ARE PARTICIPATED OR SUBJECTED: ULAKBIM TR INDEX SAMPLE
(OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMCI OLDUĞU VEYA KONU EDİLDİĞİ MAKALELERDE KULLANILAN ANAHTAR KELİMELERİN İÇERİK ANALİZİ: ULAKBİM TR İNDEKSİ ÖRNEKLEMİ )

Author : Bahadır GÜLBAHAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 61
Page : 3042-3062
    


Summary

Okul müdürü, öğrencilerin farklı eğitim süreçlerinde başarısını artırmada rolleri ve sorumlulukları olan okul yönetiminin en önemli faktördür. Okul müdürü, okul sisteminde stratejik rehberlik yapan kişidir. Okul müdürleri standart bir müfredat geliştirir, öğretim yöntemlerini değerlendirir, öğrenci başarısını izler, ebeveyn katılımını teşvik eder, politika ve prosedürleri gözden geçirir, bütçeyi yönetir, personel atar ve okulun fiziksel koşullarını denetler. Güvenlik ve acil müdahale de okul müdürlerinin sorumluluğundadır. Yeterli bir okul müdürü iyi bir öğretmen, iyi bir yönetici ve iyi bir memurdur. Bir okulun genel gelişimi büyük ölçüde okul müdürüne bağlıdır. Bu bilgiler, okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmaların yanı sıra bu bilimsel çalışmaları incelemenin önemine işaret etmektedir. Okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmalardaki anahtar kelimelerin incelenmesi de önem arz etmektedir. Eğitim yönetimi alanında en önemli çalışma konularından biri olan okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmalarda hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını bilmek, bu bilimsel çalışmalarda okul müdürlerinin hangi yönlerden, hangi boyutlarda ele alındığını anlamaya katkıda bulunacaktır. Nitel yaklaşımlı bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin katılımcı olduğu veya konu edildiği bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin ilgili olduğu alt boyutları, alt konuları ve bu anahtar kelimelerin kullanım sıklığını belirleyerek bunları tematik olarak gruplandırmaktır. Araştırmanın verileri 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin’de taranan dergilerde yayımlanan makalelerle sınırlıdır. Araştırmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmada temel sonuç olarak 29 kategori / tema ve 336 anahtar kelime belirlenmiştir. Çalışmayla ilgili bazı önerilerde de bulunulmuştur.Keywords
Okul yönetimi, okul müdürü, anahtar kelime, içerik analizi.

Abstract

The school principal is the most important factor in school management, which has roles and responsibilities in increasing students' success in different educational processes. The school principal is the person who provides strategic guidance in the school system. School principals develop a standard curriculum, evaluate teaching methods, monitor student success, encourage parental involvement, review policies and procedures, manage the budget, appoint staff, and supervise the school for physical conditions. Security and emergency response are also the responsibility of school principals. An adequate school principal is a good teacher, a good manager, and a good civil servant. The overall development of a school largely depends on the school principal. This information points to the importance of both scientific studies on school principals and examining these scientific studies. It is also important to examine the keywords in scientific studies about school principals. Knowing which keywords are used in scientific studies about school principals, which is one of the most important study subjects in the field of educational administration, will contribute to understanding the aspects and dimensions of school principals in these scientific studies. The aim of this qualitative research is to determine the sub-dimensions, sub-topics and frequency of use of the keywords in scientific articles in which school principals participate or are the subject, and to group them thematically. The data of the research are limited to the articles published in the journals scanned in the TR Index (developed by TUBITAK ULAKBIM) between 2015-2019. In the research, document review method was used. The data were analyzed using the content analysis technique. In the research, 29 categories / themes and 336 keywords were determined as the main result. Some suggestions about the study were also made.Keywords
School management, school principal, keyword, content analysis.