INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
(EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS ON EMPLOYEES ORGANIZATIONAL COMMITMENT )

Author : Behrad KHODASHENAS  ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 60
Page : 2978-2988
    


Summary

Bu çalışmada etik liderlik davranışlarının, çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisi araştırılmaktadır. Çalışma, İran’ın Tebriz şehrindeki devlet hastanelerinde çalışan bireylerin etik liderlik algısı ve etik liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin sosyo-demografik değişkenler bakımından değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, İran’ın Tebriz şehrindeki devlet hastanelerinde çalışan 350 kişi ile yapılan anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anket sonucundan elde edilen bulgular neticesinde, etik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte analizin sonuçları, etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Başka bir ifadeyle; bu çalışmada etik liderliğin, örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca bu sonuç; liderlerin etik davranışlar sergilemeleri halinde, çalışanların örgütlerine olan bağlılık düzeylerinde artışa neden olduğunu göstermektedirKeywords
Etik, Etik Liderlik, İş tatmini, Örgütsel Bağlılık

Abstract

In this study, the effect of ethical leadership behaviors on the organizational commitment of employees is investigated. The study aimed to evaluate the ethical leadership perception of individuals working in state hospitals in Tabriz, Iran, and the relationship between ethical leadership and organizational commitment in terms of socio-demographic variables. For this purpose, data were collected with a survey method conducted with 350 people working in state hospitals in Tabriz, Iran. As a result of the findings obtained from the survey results, it has been observed that there is a positive relationship between ethical leadership and organizational commitment. Moreover, the results of the analysis support the relationship between ethical leadership and organizational commitment. In other words, it is seen in this study that ethical leadership positively affects organizational commitment. Also, this result shows that if leaders display ethical behaviors, employees' commitment to their organizations' increases.Keywords
Ethics, Ethical Leadership, Job satisfaction, Organizational Commitment.