INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜTLERDE ÜCRETLEME ŞEKİLLERİ BİREY VE ÖRGÜT AÇISINDAN YANSIMALARI
(CHARCING METHODS IN ORGANIZATIONS REFLECTIONS IN TERMS OF INDIVIDUAL AND ORGANIZATION )

Author : Tuba Perihan KAYA    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1348-1365
1030    972


Summary

Ücret kavramı, içinde bulunduğumuz rekabet ortamında insan kaynakları yönetiminin önemli bir işlevi özelliğini giderek pekiştirmiştir. Rekabet avantajı elde etmek isteyen örgütler, insan unsurunun öne çıkarılarak verimliliği artırmanın gerekliliğini anlayarak bu alanda “ücretleme” stratejik aracını da kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada, ücretleme kavramının önemi, ücret yapısının oluşum süreci, uygulamadaki ücretleme sistemleri ve ücretin ilgili taraflar açısından yansımaları üzerinde durulmuştur. Yapılan teorik inceleme sonucunda; ücret tatminsizliğine maruz kalan işgörenlerin örgütsel ve iş performanslarında düşüş, tükenmişlik, işten vazgeçme gibi durumların yanında, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık gibi algılarının da olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiş olup ücrette adalet algısı yüksek olan işgörenlerin olumlu yönde etkilendikleri ve bu durumun örgüte de olumlu katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Anahtar kelimeler: Ücret, Ücretleme, Ücret Sistemleri

Abstract

The concept of wage has gradually strengthened an important function of human resources management in the competitive environment we are in. Organizations that want to gain competitive advantage have begun to use the strategic tool of "charging" in this field by understanding the necessity of bringing the human element to the forefront and improving productivity. In this study, the emphasis of the concept of charging, the process of formation of the wage structure, the application of charging systems and the implications of the wage in relation to the parties are emphasized. As a result of the theoretical investigation; it has been found that a decrease in the organizational and business performance of the workers who were exposed to wage dissatisfaction, burnout, abandonment of work in addition to situations such as the perceptions of organizational commitment, organizational trust and organizational citizenship are affected negatively. Those who have high perception of justice have been influenced positively and this situation has been achieved as positive contribution to the organization.Keywords
Key words: Wage, Charging, Wage Systems, organizations