INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KEMAN EĞİTİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ PERFORMANSINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE MICRO-TEACHING METHOD BASED APPLICATIONS TO THE STUDENT PERFORMANCE IN THE VIOLIN EDUCATION )

Author : Didem DÖĞER  & Ilgım KILIÇ TAPU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 61
Page : 3072-3084
    


Summary

Keman öğretiminde duruş, tutuş, sol el ve sağ el konumunu kontrol etmek vb. teknik konularda öğrenciyi ayna karşısında çalıştırmak çoğu öğretmenin kullandığı bir yöntemdir. Bugün, teknolojinin de oldukça ilerlemiş olmasıyla birlikte sınıf ortamına, çalgı eğitimi ve müzik eğitiminin hemen her boyutuna büyük katkısı olabilecek, video ve video kayıtları taşımak oldukça kolay hale gelmiştir. Böylece, videolar ayna görevini üstlenmiş ve öğrencinin sadece teknik konularda değil, aynı zamanda müzikal anlamda da dönüt almasını mümkün hale getirmiştir. Mikro öğretim de videonun aktif olarak kullanıldığı bir tekniktir. Bu doğrultuda; mikro öğretimin bireyselliğe yönelik olması, hem işitsel hem de görsel duyulara hitap etmesi, performans sonunda davranışların analizi ve değişimi için geri bildirim sağlaması gibi özelliklerinden yola çıkılarak, keman eğitiminde kullanılmasının mümkün olduğu düşünülmüştür. Bu araştırmada, keman eğitiminde gerçekleştirilen mikro öğretim yöntemine dayalı uygulamaların, keman çalmaya yeni başlayan öğrencilerin performansları üzerindeki etkisini belirlemek ve öğrencilerin performans değerlendirme sürecine aktif olarak katılımını sağlayarak günümüz eğitim sistemine uygun, nitelikli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel yöntemlerden son test denkleştirilmemiş gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde öğrenim gören, 9. sınıf keman öğrencilerinden oluşmaktadır (N=16). Araştırma verilerine, araştırmacı tarafından oluşturulan “Keman Dersi Performans Değerlendirme Formu” kullanılarak ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Keman eğitiminde mikro öğretim yöntemine dayalı uygulamaların gerçekleştirildiği deney grubu öğrencileri ile klasik yönteme dayalı uygulamaların gerçekleştirildiği kontrol grubu öğrencilerinin, son test tempo ve deşifre beceri puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ancak, duruş ve tutuş, sağ el/ sol el tekniği, müzikalite ve toplam beceri puanları yönünden, deney grubunun lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.Keywords
Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Mikro Öğretim, Performans

Abstract

In violin teaching, training the students in front of a mirror is a method used by most teachers in technical matters such as controlling posture, holding, left hand and right hand position. Today, with the advancement of technology, it has become very easy to carry videos and video recordings that can make a great contribution to the classroom environment, instrument training and almost every aspect of music education. Thus, the videos served as mirrors and made it possible for the student to receive feedback not only on technical matters but also on a musical basis. Microteaching is also a technique in which video is actively used. In this direction; It is thought that it is possible to use it in violin education, based on its characteristics such as micro-teaching oriented to individuality, appealing to both auditory and visual senses, providing feedback for analysis and change of behaviors at the end of the performance. In this study, it was aimed to determine the effect of micro-teaching method-based practices in violin education on the performances of students who have just started playing the violin and to create a quality education environment suitable for today's education system by ensuring active participation of students in the performance evaluation process. The static group comparison design has used in the research. The study group of the research consists of violin students of Diyarbakır Fine Arts High School Music Department 9th Grade, Autumn Term, the academic year 2015-2016 (n=16). In the study, the ‘Violin Lesson Performance Evaluation Form’ has been used as a data gathering tool. The data obtained in the study has been analyzed by using the program, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0. At the end of the study, it was observed that there was no significant difference between the post-test tempo and deciphering skill scores of the experimental group students and the control group students, but there was a significant difference in favor of the experimental group in terms of posture and grip, right-hand / left-hand technique, musicality and total skill scoresKeywords
Music Education, Violin Education, Micro-Teaching, Performance