INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
(JOB SATISFACTION AND PATIENT SATISFACTION OF EMERGENCY SERVICE EMPLOYEES: THE CASE OF PRIVATE HOSPITAL )

Author : Ömer Faruk ŞARKBAY  & Murat BAŞAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 61
Page : 3085-3096
    


Summary

Hastanelerde; ulaşımı kolay ve ambulansın yanaşabileceği bir alanıyla birlikte acil sağlık yardımı gereken hastalara bu hizmeti sunan birim olarak bilinen acil servis ve burada çalışan personelin, hastalara sunduğu hizmet sürecinde yaşananlara yönelik iş tatmini ve hasta memnuniyetinin ele alındığı bir çalışmadır.

Araştırma, İstanbul ilindeki 3 özel hastanenin acil servis çalışanları ve hastalarından oluşan örneklem üzerinde yüz yüze anket yöntemiyle 360 hasta ve 30 çalışanın katılımıyla elde edilmiştir.  Veri toplama aracı olarak Minnesota İş Tatmin Ölçeği kullanılmıştır diğerleri de yazılmalıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Anketin geçerlilik ve güvenirliliği ile birlikte iç tutarlılığını saptamak amacıyla istatistiki işlemlerden frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x¯), T-testi, ANOVA, Pearson çift yönlü korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Tüm analizlerde SPSS 22,0 yazılımı programından yaralanılmıştır.

Acil servis çalışanlarına uygulanan anketlerden elde edilen verinin evreni temsil etme oranı %70’dir. Grubun memnuniyet puan ortalaması ise 112,31±5,68 bulunmuş ve genel memnuniyet seviyesinin çok iyi seviyede olduğu değerlendirilmiştir. Grubun iş tatmini puan ortalaması 38,34±15,72 olarak bulunmuştur. Bu da grubun genel iş tatmin değerinin, ortanın altında bir seviyede olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla grubun iş tatmin seviyesi iyi değildir. Vicdan uygunluğuna yönelik soru için en yüksek puanı (X¯=2,85) almış ve katılımcıların sürekli ve sabit bir iş sahibi olmaya çok önem verdiklerini ve çalışırken vicdan muhasebesi yaparak dürüst bir şekilde çalışma arzusu içerisinde oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. İş tatmini ve memnuniyet düzeyi belirlemede ANOVA testi uygulanmış; sonuçta, iki grup arasında aritmetik ortalamaları yönüyle fark istatistiksel açıdan 0,5 değer (p>.05) düzeyinde anlamlı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Acil, Acil Durum Yönetimi, Süreç, Hastane

Abstract

It is a study in which the emergency service, which is a unit that is easy to access in hospitals and other health institutions and has an area where the ambulance can approach and provides this service to patients who need emergency medical assistance, and the job satisfaction and patient satisfaction of the staff working here during the service provided to the patient.

The research was obtained with the participation of 360 patients and 30 employees using a face-to-face questionnaire method applied to a sample of employees and patients of 3 private hospitals in Istanbul province. Minnesota Job Satisfaction Scale was used as a data collection tool. Scanning model was used in the research. Frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (x¯), T-test, ANOVA, Pearson's bidirectional correlation analysis and multiple regression analysis techniques were used to determine the validity and reliability of the questionnaire as well as its internal consistency. All analyzes were made use of the SPSS 22.0 software program.

The universe representation rate of data obtained from the surveys applied to emergency service workers is 70%. The average score of satisfaction of the group was found to be 112.31±5.68 and the general satisfaction level was considered to be at a very good level. The average job satisfaction score of the group was found to be 38.34 ± 15.72. It is evaluated that the general job satisfaction level of the group is below the middle level. Therefore, the group's job satisfaction level is not good. The question regarding my conscientiousness got the highest score (X¯= 2.85) and it was evaluated that the participants attach great importance to having a permanent and stable job and that they have a desire to work honestly by a making conscientious objection. ANOVA test was applied to determine job satisfaction and satisfaction level, and it was found that the difference between the arithmetic mean between the two groups was not statistically significant at the level of 05 (p> .05).Keywords
Emergency, Emergency Management, Process, Hospital