INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE ORDU - SİYASET İLİŞKİSİ VE SAİD NURSİ’NİN MEZARININ NAKLEDİLMESİ
(MILITARY-POLITICAL RELATIONS IN TURKEY AND THE TRANSPORTATION OF SAID NURSI'S GRAVE )

Author : Alaattin UCA  & Berrin Nurcan ÇAKIR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 61
Page : 3123-3139
    


Summary

Devletin temel unsurlarından biri olan ordunun asli görevi ülke güvenliğini sağlamaktır ancak ilk Türk devletlerinden günümüze uzanan süreçte siyasete müdahil olduğu da bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte demokrasiye geçiş çabalarının yanında ordu siyaset ilişkisi konularında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yapılan anayasal düzenlemeler ordunun yapısında değişiklikler meydana getirdiği gibi kendisini devletçi bir anlayışla rejimin, modernleşmenin ve toplumsal düzenin bekçisi olarak görmesine neden olmuştur. Ordunun yapısal özellikleri ve üstlendiği rol, siyasi yaşama müdahale etmesi ve zaman içerisinde darbeleri ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızda ordunun siyasi gelişmelere müdahil olma süreciyle birlikte 27 Mayıs 1960 Darbesi’yle oluşturulan askeri yönetimin olağan dışı uygulamalarından biri olan Said Nursi’nin mezarının kaçırılması olayı çeşitli kaynaklara ilgisi dâhilinde yer verilerek ordu-siyaset ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Söz konusu olayla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siyaset ve sivil toplum üzerindeki düzenleyici gücü ortaya konulmaya çalışılmıştırKeywords
Ordu, Siyaset, Rejim, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Said Nursi

Abstract

The main duty of the army, which is one of the basic elements of the state, is to ensure the security of the country, but it is known that the army was involved in politics during the period from the first Turkish states to the present. Besides the army and politics of democratic transition efforts it has been made with the establishment of the Republic of Turkey to the new regulations on the subject. The constitutional arrangements made changes in the structure of the army and caused him to see himself as the guardian of the regime, modernization and social order with a statist approach. The military's structural features and the role it has undertaken have revealed interventions in political life and coups over time. In our study, the kidnapping of the grave of Said Nursi’s, one of the extraordinary practices of military administration, which was created with the military intervention in the political developments with the coup of May 27, 1960, was examined within the context of the army-politics relationship by being included in various sources. With this event, the regulatory power of the Turkish Armed Forces on politics and civil society has been tried to be revealedKeywords
Army, Politics, Regime, 27 May 1960 Military Coup, Said Nursi.