INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FARKLI İLLERDE ÖĞRENİM GÖREN SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINING THE ATTITUDES OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS STUDYING IN DIFFERENT PROVINCES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION )

Author : Serkan HACICAFEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 64
Page : 3999-4004
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, spor lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş Adıyaman, Elazığ ve Malatya’da öğrenim gören 146 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada “Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, Adıyaman ile Elazığ spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Malatya’da öğrenim gören öğrencilere göre daha fazla öğretmenlik mesleğine ilişkin algı puanlarının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Adıyaman ilinde okuyan üç ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören erkek öğrencilerin diğer illerdeki üç ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören erkek ve kadın öğrencilere göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeylerinin fazla olduğu saptanmıştır.Keywords
Öğretmenlik Mesleği, Tutum, Spor Liseleri.

Abstract

This study aims to determine the attitudes of sports high school students towards the teaching profession. General screening model, one of the screening models, was used in the research. The sample of the study consists of 146 volunteer students studying in Adıyaman, Elazığ and Malatya and selected from the population by simple random sampling method. In the study, “the scale for students’ attitude towards the teaching profession” was used. Based on the answers given by the students to the items of the scale, it was determined that the students studying in Adıyaman and Elazığ sports high schools have higher perception scores relating to the teaching profession than the students studying in Malatya. In addition, it was found that male students studying in the 3rd and 4th grades in Adıyaman have higher attitude levels towards the teaching profession than male and female students studying in the 3rd and 4th grades in other provinces.Keywords
Teaching Profession, Attitude, Sports High School.