INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SELF-DETERMİNASYON VE TERÖRİZM: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ
(SELF-DETERMINATION AND TERRORISM: PKK TERRORIST ORGANIZATION )

Author : Murat AYGEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 64
Page : 4013-4025
    


Summary

Uluslararası hukuk alanında bugüne kadar dünya devletlerinin kabul etmiş olduğu genel bir terörizm tanımı bulunmamaktadır. Genelde devletler, terörizm tanımını kendi yasalarında tanımlamakta, ancak genel tanım olarak ise uluslararası örgütlerin, birleşmiş milletlerin çeşitli sözleşme veya antlaşma maddelerinde kabul edilmektedir. Bu ikircikli yaklaşım ise terör tanımını ve kabulünü zorlaştırmakta bir ülkeye göre terör örgütleri mensupları terörist olarak kabul edilirken, bazı ülkeler ise teröristleri özgürlük savaşçısı olarak görmektedirler. Bu tanımlamalar ise ülkelerin terörle mücadelelerini zorlaştırmakta ve bu tanımlardan terör örgütleri faydalanarak diğer ülkelerin lojistik, istihbari ve güvenlik olarak desteklerini almaktadırlar. Dünya devletlerinin neden bağlayıcı ve açıklayıcı genel bir terör kavramı ve tanımı bulamadığı ve ulaşamadığı konusu mutlaka, gelişmekte olan ülkelerle, çeşitli etnik kimliklerin meydana geldiği devletler bu konuyu mutlaka ele almalı ve sorgulamalıdır. Majör devletler, terörizmin bir din, bir ulus adına, hangi gerekçelerle, hangi saiklerle, nerede ve kimler tarafından hangi şartlar altında işlenirse işlensin hiçbir neden ve faktör terör eylemlerini meşru saymazken, sömürge veya yabancı işgali altındaki halkların self-determinasyon ( ulusların kendi kaderini tayin hakkı) ve ulusal kurtuluş için gerçekleştirdikleri eylemleri ve terörist faaliyetleri meşru görmekte ve bu tür eylem gerçekleştirenleri ulusal kurtuluş savaşçısı kabul etmektedirler.Keywords
Ulusların kendi kaderini tayin hakkı, Terörizm, Uluslararası hukuk

Abstract

In the field of international law, there is no general definition of terrorism accepted by world states. In general, states define the definition of terrorism in their own laws, but as a general definition it is accepted in various contract or treaty articles of international organizations, united nations. This ambivalent approach complicates the definition and acceptance of terrorism, while members of terrorist organizations are considered terrorists, while some countries consider terrorists as freedom fighters. These definitions make it difficult for countries to fight terrorism, and terrorist organizations benefit from these definitions and receive support from other countries as logistics, intelligence and security. The question of why world states cannot find and reach a binding and explanatory general concept and definition of terrorism must be handled and questioned by developing countries and states where various ethnic identities occur. Major states, terrorism is committed on behalf of a religion, a nation, for what reasons, motives, where and by whom, under any circumstances, no reason and factor legitimate terrorist acts, while self-determination of colonial or foreign occupation peoples (the right of nations to self-determination ) and their actions for terrorist activities and their actions for national liberation are legitimate and regard those who carry out such actions as national liberation fighters.Keywords
The right of nations to self-determination, terrorism , international law