INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE EKOLOJİK PEYZAJ TASARIMI: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(ECOLOGICAL LANDSCAPE DESIGN IN UNIVERSITY CAMPUSES: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY CASE )

Author : Nuriye Ebru YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3594-3604
    


Summary

Hızlı nüfus artışı ve yoğun yapılaşma sonucu kentler; bakımsızlık, terk, rant baskısı gibi çevresel sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Kentlerde ortaya çıkan bu sorunların nedeni insan-doğa etkileşiminin planlama ve tasarım eylemlerinde gereği gibi yerini alamamış olmasıdır. Bu kapsamda, kentlerde alternatif yeşil alan yaratmak için önemli potansiyel alanlar olan üniversite yerleşkeleri, kent ekolojisinin iyileştirilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile yürütülen kentsel tasarım çalışmalarında dikkatle ele alınması gereken alanlardır. Araştırma kapsamında, çevre sorunlarının giderilmesi, kent ekolojisinin iyileştirilmesi ve üniversite kampüslerindeki rekreasyonel ihtiyaçların tamamlanması hedeflenmiştir. Çalışma alanı, uluslararası öneme sahip sulak alan ve Ramsar'a aday olan Akkaya Barajı’nın kıyısındaki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi’nde yer almaktadır. Çalışma alanı için ekolojik peyzaj tasarım projesi hazırlanmış ve öneriler geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında benimsenen ekolojik tasarım yaklaşımı ile kentleşme ve peyzaj üzerindeki önlemler ve müdahaleler sonucu peyzajın fonksiyonundaki olumsuz değişimleri önlemek mümkündür. Bu çalışma, kentsel tasarım ve uygulamaları ile potansiyel insan müdahalelerinin olası sonuçlarının öngörülmesi ve olumsuz etkilerin bertaraf edilmesinde yönlendirici olabilmektedirKeywords
Ekolojik tasarım, üniversite yerleşkesi, kampüs tasarımı, Niğde

Abstract

Cities as a result of rapid population growth and intensive housing; is faced with environmental problems such as neglect, abandonment, and rent pressure. The reason for these problems that arise in cities is that human-nature interaction could not take place properly in planning and design actions. In this context, university campuses, which are important potential areas for creating alternative green spaces in cities, are areas that need to be carefully considered in urban design studies carried out with the aim of improving urban ecology and increasing the quality of urban life. Within the scope of the research, it is aimed to eliminate environmental problems, to improve urban ecology and to complete recreational needs in university campuses. The study area is located in Niğde Ömer Halisdemir University Campus, on the shore of Akkaya Dam, a candidate for internationally important Wetland and Ramsar. An ecological landscape design project has been prepared for the study area and recommendations have been developed. With the ecological design approach adopted within the scope of the study, it is possible to prevent negative changes in the function of the landscape as a result of urbanization and measures and interventions on the landscape. This study can be a guide in predicting the possible consequences of potential human interventions with urban design and applications and eliminating negative effects.Keywords
Ecological design, university campus, campus design, Niğde