INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HEDONİK TÜKETİMİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECT OF HEDONIC CONSUMPTION ON UNPLANNED PURCHASING BEHAVIOR )

Author : Mehmet Erdal KARA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3661-3669
    


Summary

Bu araştırmada Kastamonu’da yaşayan tüketicilerin hedonik tüketime yönelik algısının plansız satın alma davranışları üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 25 Mayıs 2020-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kastamonu halkı içerisinden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 430 tüketiciye yüz yüze anket uygulanmış ve toplanan veriler Sosyal Bilimler’de yaygın olarak kullanılan bir istatistik paket programının 22. sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler neticesinde tüketicilerin hedonik tüketime yönelik algısının plansız satın alma davranışları üzerine etkisinin bulunduğu ve korelasyon katsayılarının p=0,01 düzeyinde pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir.Keywords
Hedonik Tüketim, Tüketici Davranışı, Plansız Satın Alma Davranışı

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effect of perception of consumers living in Kastamonu on hedonic consumption on unplanned purchasing behavior. For this purpose, face-to-face questionnaires were applied to 430 consumers determined by the sampling method among the people of Kastamonu between May 25, 2020 and July 10, 2020, and the data collected were analyzed using the 22nd version of a statistical package program, which is widely used in Social Sciences. As a result of the analysis, it has been determined that the perception of consumers towards hedonic consumption has an effect on unplanned purchasing behavior and the correlation coefficients are positive and significant at the level of p = 0.01.Keywords
Hedonic Consumption, Consumer Behavior, Impulse Buying