INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİMCİ VE EDEBİYATÇI KİMLİĞİYLE SULTAN MECİT GENİZADE
(WITH THE IDENTITY OF EDUCATOR AND WRITTER SULTAN MECİT GENİZADE )

Author : Ayvaz MORKOÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3428-3437
    


Summary

Azerbaycan edebiyatının ünlü isimlerinden Sultan Mecid Genizade, daha çok roman ve tiyatro eserleriyle tanınmaktadır. Ömrü boyunca eğitimci kimliğini ön planda tutan Genizade, sözlük sahasındaki çalışmaları sebebiyle "sözlükçü" bilim adamı sıfatı da taşır. 1887 yılında arkadaşı Habib Bey Mahmudbeyov (1864-1928) ile birlikte Bakü'de ilk Rus-Azerbaycan mektebini açar. Heyecanla beklenen bu mektebin açılışı ülkede eğitim faaliyetlerinin önemli kilometre taşlarından kabul edilir. Farklı edebiyat türlerinde kalem oynatan, edebi ve sosyal faaliyetlere katılan Genizade, Azerbaycan'ın dikkate değer simalarıyla ortak çalışmalar sürdürmüştür. 1890 ile 1900 yılları arasında Neriman Nerimanov (1870-1925) ve Habibbey Mahmudbeyov'la birlikte Azerbaycan tiyatro topluluklarının faaliyetlerine aktif biçimde katılmıştır. Başarılı piyesler kaleme alan Genizade, gençlere tiyatro sevgisi aşılamak için yoğun çaba sarf etmiş, kendisi de bazı piyeslerde bizzat rol almıştır. Gori İlköğretmen Okulu'nda eğitim müfettişi olarak çalışan edip, bu görevini daha sonra Bakü ve Dağıstan'da da sürdürür. Yaklaşık 50 yıl boyunca okul ve eğitim hayatının içinde yer alan Sultan Mecid Genizade, çok sayıda talebe yetiştirir. Stalin'in "kızıl kırgın" katliamının kurbanlarından olan müellif, 1937 yılında rejim muhalifi olduğu gerekçesiyle tutuklanır, 1942 yılında hapiste hayatını kaybeder. Çağdaş Azerbaycan edebiyatının gelişip ilerlemesinde hizmetleri bulunan Sultan Mecid Genizade'nin dikkat çeken kitabı Mektubat-ı Şeyda Bey Şirvani adlı iki ciltlik eseridir. İlk cildinin adı Müellimler İftiharı (1898), ikinci cildinin adı Gelinler Hamaili (1900)'dir. Mektubat-ı Şeyda Bey Şirvani isimli eseri, Azerbaycan edebiyatında ilk Roman ikilemesi (dilogya) olarak nitelendirilmektedir. Sultan Mecid Bey, bu eser aracılığıyla eğitim alanındaki idealist fikirlerini dillendirmiştir. Makale çalışmamızla Azerbaycan'ın kıymetli ediplerinden Sultan Mecid Genizade'nin farklı türlerde kaleme aldığı eserlerinin ve eğitim faaliyetlerinin Türkiye'de hak ettiği biçimde ilim alemine tanıtılması amaçlanmaktadır.Keywords
Azerbaycan edebiyatı, Sultan Majid Genizade, Müellimler İftiharı, Gelinler Hemaili

Abstract

Sultan Majid Genizade, one of the famous names of Azerbaijani literature, is better known for his novels and theatrical works. Genizade, who has been at the forefront of his educator identity throughout his life, also carries the adjective "lexicographer" scientist because of his work in the field of dictionaries. In 1887, together with his friend Habib Bey Mahmudbeyov (1864-1928), he opened the first Russian-Azerbaijani school in Baku. The opening of this eagerly anticipated school is considered one of the important milestones of educational activities in the country. Genizade, who plays pencils in different types of literature and participates in literary and social activities, continued to work in partnership with notable figures of Azerbaijan. Between 1890 and 1900, together with Neriman Nerimanov (1870-1925) and Habibbey Mahmudbeyov, he actively participated in the activities of Azerbaijani Theatre ensembles. Genizade, who has written successful plays, has made intense efforts to instil a love of theater in young people, and he has personally acted in some plays. He worked as an education inspector at Gori Primary School, and later continued his work in Baku and Dagestan. Sultan Mecid Genizade, who has been involved in school and educational life for about 50 years, educates a large number of students. The writer, one of the victims of Stalin's massacre known as "red resentment", was arrested in 1937 on the grounds that he was anti-regime, and died in prison in 1943. The Notable Book of Sultan Majid Genizade, who served in the development and progress of Contemporary Azerbaijani literature, is a two-volume work entitled Letterat-ı Şeyda Bey Shirvani. The first volume is called Müellimler Pride (1898), and the second volume is called Gelinler Hamaili (1900). His work letterat-ı Şeyda Bey Shirvani is described as the first novel dilemma (dilogya) in Azerbaijani literature. Sultan Mecid Bey explained his idealistic ideas in the field of education through this work. Our article aims to introduce the works and educational activities of Sultan Medjid Genizade, one of the valuable literati of Azerbaijan, to the scientific world in the way he deserves in TurkeyKeywords
Azerbaijani literature, Sultan Mejid Genizade, Müellimler İftiharı, Gelinler Hemaili