INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KOVİD-19 SÜRECİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS )

Author : Barış DEMİR  ; Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3905-3910
    


Summary

Koronavirüs Kovid-19 salgını, 2020'de dünya çapında yaşamı sekteye uğrattı. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi Kovid-19 salgını eğitimi de birçok yönden etkiledi. Dünyadaki ülke eylemleri, sosyal teması sınırlandıran tedbirler getirerek, koronavirüsün yayılmasını azaltmak için ortak hedefler gerçekleştirdiler. Birçok ülkede yüz yüze eğitim ve sınavlar askıya alındı. Koronavirus 2019 (KOVID-19) salgını, küresel dünyada da yaşanırken yüksek eğitim-öğretim toplulukları için de önemli zorluklar yaratmıştır.  Değişen sistemler eğitimde çağdaş yönelimlerin uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu uygulamalardan en önemlisi uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim terimi öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunmaları ile gerçekleşen eğitimi ifade etmektedir. Günümüz yükseköğretiminde ise uzaktan eğitim farklı düzeylerde sürdürülürken yeni koronavirüs salgını (Covid-19) kapsamında zaruretle uygulama kapsamına alınmıştır.  Bu araştırmada Kovid-19 sürecinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları incelenmiş, memnuniyet düzeyinde olumsuza yakın tutumlar tespit edilmiştirKeywords
Covid-19, Uzaktan Eğitim, Meslek Yüksekokulu

Abstract

The coronavirus Covid-19 outbreak disrupted life around the world in 2020. As in all other industries, the Kovid-19 outbreak has affected education in many ways. Country actions around the world have set common goals to reduce the spread of the coronavirus by introducing measures that limit social contact. Face-to-face training and exams were suspended in many countries. While the coronavirus 2019 (COVID-19) epidemic was also experienced in the global world, it also created significant difficulties for higher education communities. Changing systems have revealed the necessity of applying contemporary orientations in education. The most important of these applications is distance education. The term distance education refers to the education that takes place when the student and the teacher are physically in separate environments. In today's higher education, while distance education is carried out at different levels, it is necessarily included in the scope of application within the scope of the new coronavirus epidemic (Covid-19). In this study, the Attitudes of Vocational School Students towards Distance Education in the Kovid-19 Process were examined and negative relationships were found at the level of satisfactionKeywords
Covid-19, Distance Education, Vocational School