INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜ DESTEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS 'VIEWS ABOUT SCHOOL PRINCIPAL SUPPORT )

Author : Bahadır GÜLBAHAR  & Özgür İLANBEY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3569-3579
    


Summary

Çalışanlar, işleriyle ilgili konularda yöneticilerden destek görmek ister. Yönetici desteği, çalışanların performans ve motivasyonlarını yükseltir, kurumlarına bağlılık ve güvenlerini geliştirir. Bu yararları dolayısıyla yönetici desteğinin kurumların gelişimine de önemli katkıda bulunduğu söylenebilir. Yönetici desteğinin öğretmenler için de oldukça önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Yöneticileri tarafından desteklendiklerini algılayan öğretmenler öğretim, öğrencilere rehberlik, okullarını geliştirme, mesleki gelişim ve meslektaşlarıyla iş birliği sorumluluklarını gereğince, etkili bir şekilde yerine getirebilecektir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul müdürü desteğiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 25 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu, nitel araştırmada kullanılan amaçlı örneklemin ölçüt örnekleme yönte­miyle belirlenmiştir. Buna göre en az 10 yıllık öğretmenlik deneyimi olan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmenler çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri konular / alanlar, okul müdürünün öğretmenlere destek olmasını engelleyen faktörler, okul müdürlerinin öğretmenleri desteklediklerini gösteren tutum ve davranışlar tespit edilmiştirKeywords
Yönetici desteği, okul müdürü, öğretmen görüşleri.

Abstract

Employees want to receive support from their managers about their business matters. Manager support raises employees' performances, motivations; develop their loyalty and trust to their institutions. Due to these benefits, it can be said that executive support positively affects the development of the institutions. Perceiving that they are supported by their administrators, teachers will be able to fulfill the responsibilities of teaching, guiding students, improving their schools, professional development and cooperation with colleagues. The purpose of this study is to determine the teachers' views about the school principal support. Phenomenology pattern of qualitative research methods was used in the research. The study group consisted of 25 teachers. The study group was determined by the criterion sampling method of the purposeful sample used in qualitative researches. According to this, teachers who have at least 10 years of teaching experience and who have completed their master's degree are included in the study group. Data were collected by semi-structured interviews. The data obtained from the research were analyzed by content analysis. As a result of the research, the subjects that the teachers want to get support from the school principals, the factors that prevent the school principal from supporting the teachers and the attitudes and behaviors showing that the school principals support the teachers were determined.Keywords
Supervisor support, school principal, teachers’ views.