INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

1850-1900 DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDE FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ
(DEVELOPMENT OF INTEREST RATES IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE PERIOD 1850-1900 )

Author : Ali BİRVURAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3438-3448
    


Summary

1850-1900 döneminde Osmanlı Devleti'nin mali bakımdan iki büyük problemi vardır. İlki Galata bankerlerine olan ve bakiyesi devasa tutarlara ulaşan iç borçlar, diğeri ise tedavül değeri %5 oranına kadar azalmış olan bakır madeni paralardır. Osmanlı Devleti bu sebeple, yeni kurulan Osmanlı Bankası ismini kullanarak yeni bir kredi imkanı sağlamıştır. Bu süreçte iç borçlanma için çıkarılan kaimeler senelik %12,5 faizli olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, bazı araştırmalarda yanlış bir biçimde %8 olarak zikredilir. Oysa bunlar %8 değil, sekizde bir oranında faiz vermektedir. Dış borçlar açısından inceleme yapılırsa İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’na en çok borç sağlayan ülkedir, onu sırayla Fransa ve Almanya izlemiştir. İç borçlanmalar ve dış borçlanmalar adeta rekabet unsuru olarak kullanılmış ve devlet bu şekilde daha uygun oranlarda borçlanmaya çalışmıştır Çalışma kapsamında iç borç oranları ve ticari faiz düzenlemeleri de incelenmiştir.Keywords
Faiz, Faiz Oranları, Borçlanma, Osmanlı Devleti.

Abstract

During the period 1850-1900, the Ottoman Empire had two major financial problems. The first is internal debts to Galata bankers, whose balance reaches huge amounts, and the other is copper coins, whose circulation value has decreased by up to 5%. For this reason, the Ottoman state provided a new loan opportunity using the name of the newly established Ottoman Bank. During this period, the kaimes issued for domestic borrowing were realized at an annual interest rate of 12.5%. This figure is incorrectly mentioned as 8% in some studies. However, they give an interest rate of one-eighth, not 8%. If examined in terms of external debts, Britain is the country that provides the most debt to the Ottoman Empire, followed by France and Germany in turn. Domestic borrowing and external borrowing were almost used as a competitive element, and the state tried to borrow at more appropriate rates in this way.Keywords
Interest, Interest Rates, Borrowing, Ottoman State.