INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORDOLİBERALİZM TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN MALİ VE PARASAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT OF FISCAL AND MONETARY POLICIES IN EUROPEAN UNION IN THE FRAMEWORK OF ORDOLIBERALISM DISCUSSIONS )

Author : Deniz ABUKAN  & Zeynep AĞDEMİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3716-3732
    


Summary

Art arda gerçekleşen 2008 Finansal Krizi ve Borç Krizi özellikle Avrupa’nın güneyindeki ülkelerin ekonomilerini kırılgan hale getirirken Birliğin en güçlü ekonomisi olan Almanya’nın kemer sıkmaya yönelik iktisadi ve mali politikaları bu ülkelere dayatması, ordoliberalizm tartışmalarının son on yılda yeniden canlanmasına neden olmuştur. Diğer taraftan koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan korona tahvilleri sorunu ordoliberalizm tartışmalarının bir süre daha devam edeceğine dair güçlü emareler sunmaktadır. Çalışmada ordoliberalizme ilişkin kuramsal yazın değerlendirilmiş ve mevcut mali-parasal kurallar altında Avrupa Birliği içindeki çatlakların derinleşeceği, bunun da yeni bir takım ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlara yol açacağı sonucuna varılmıştır.Keywords
Ordoliberalizm, Avrupa Birliği, Almanya, Mali ve Parasal Kurallar

Abstract

Whilst the successive 2008 Financial and debt crisis rendered the economies of especially the southern European countries fragile, Germany that has the strongest economy amongst the union, imposed economic and fiscal austerity policies on those countries and these developments have revived the debates of ordoliberalism in the last decade. On the other hand, the corona bonds problem, which arose during the coronavirus pandemic, strongly indicates that these debates would continue. In the paper, we have reviewed and evaluated the theoretical literature on ordoliberalism and concluded that under the current fiscal-monetary rules, the cracks within European Union would deepen and that would cause new economic, political, and social problems.Keywords
Ordoliberalism, European Union, Germany, Fiscal and Monetary Rules