INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ENGELLİ BİREYLERİN KENTSEL VE SOSYAL YAŞAMA KATILIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO PARTICIPATION OF DISABLED PEOPLE IN URBAN AND SOCIAL LIFE )

Author : H. Filiz ALKAN MEŞHUR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1518-1524
707    681


Summary

Kentsel iç ve dış mekân kullanımlarında erişebilirlik açısından kısıtlamalar ile karşılaşan engelli bireyler toplumsal yaşama katılım açısından da pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Bilişim teknolojileri ve internet engelli kişilere, farklı aktivitelere katılabilme adına önemli açılımlar getirmektedir. Teknolojideki bu hızlı gelişmeler ile mekândan ve zamandan bağımsız bir biçimde bilginin, hizmetlerin erişebilirliği kolaylaşmakta ve kişilerin hareketlilik ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bu durum, özellikle hareket güçlüğü çeken engelli bireylere önemli olanaklar sunmaktadır. Yeni teknolojilerin kullanımı ile birlikte tele çalışma ve uzaktan eğitim kavramları gündeme gelmiştir. Bu yeni eğitim ve çalışma fırsatları ile engelliler eğitim ve çalışma hayatına aktif ve tam katılım fırsatına sahip olabileceklerdir. Özellikle, ağır engelli ve yatağa bağımlı kişiler için bu gelişmeler büyük öneme sahiptir. Fırsatların değerlendirilebilmesi için engellilerin engel gruplarına göre farklılaşan ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu makalenin amacı, engellilerin kentsel ve toplumsal yaşama katılımını artırma potansiyeline sahip olan bilişim teknolojilerinin sunduğu imkânları eğitim, istihdam ve hizmetler açısından tartışarak engelliler açısından kullanım potansiyellerini değerlendirmektir. Makale, engellilerin toplumsal yaşama katılımının önemini ortaya koyarak başlamaktadır. Daha sonra, bilişim teknolojilerinin engelli bireyler açısından sunduğu olanaklar tartışılmıştır. Türkiye’de engelli bireylerin bilişim teknolojilerini kullanımını kısıtlayan etkenler ortaya konulmuştur. Son olarak, Türkiye’deki engellilere yönelik bilişim teknolojileri uygulamaları değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir.Keywords
Bilişim teknolojileri, engellilik, uzaktan eğitim, tele çalışma

Abstract

Disabled people who encounter many problems with accessibility in interior and outdoor spaces are faced with many difficulties to participate in social life. Information and communication technologies and the internet offer significant opportunities for persons with disabilities in order to participate in different activities. Accessibility of information and services are facilitated with rapid developments in technology by independence of time and space and it is eliminated the need for mobility of persons. Especially, this situation offers significant opportunities for persons with disabilities who have mobility problems. Teleworking and distance education concepts have come into question with the use of new technologies. Persons with disabilities will have a chance in order to participate in education and working life with this new education and working way. In particular, these developments have an importance for bedridden disabled people. To evaluate these opportunities, the needs of disabled people must be taken into account according to the differing needs of disabled groups. The aim of this paper is to introduce opportunities of information and communication technologies which have potentials to increase participation of persons with disabilities in social life, for them and evaluate use for disability in terms of education, working and services. The paper begins with putting forth the importance of participation of persons with disabilities in social life. Then, facilities offered by information and communication technologies for people with disabilities were discussed. Constraints that prevent from the use of information and communication technologies for disabled people have been put forward in Turkey. Finally, information technologies applications for disabled people have been considered and recommendations have been made in Turkey.Keywords
Information technologies, disability, distance education, telework