INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN SOSYAL SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE İKTİSADİ ANALİZİ
(OPINIONS AND ECONOMIC ANALYSIS OF INFORMAL EMPLOYEES IN THE RECYCLING SECTOR ON SOCIAL PROBLEMS )

Author : Ali BİRVURAL  ; Ahmet TEMİZ & Şeyda TEMİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3740-3746
    


Summary

Ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan ve kayıt dışı ekonomi, geri dönüşüm sektörü ve çocuk işçiliği, sosyal sorunların yanı sıra ekonomik kalkınma, gelir adaleti önündeki en önemli engellerden birisini oluşturmaktadır. Geri dönüşüm sektöründeki istihdamın belirlenmesi durumun önlemesi ve muhtemel çözüm önerilerinin belirlenmesi bu çalışmanın hedefi olarak saptanmıştır. Türkiye'de çocuk işçiliği ve kayıt dışı istihdamla ilgili pek fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın odak noktası Türkiye'de geri dönüşüm sektöründe kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliğinin düzeyi ve ekonomik analizidir. Çalışma bulgularının geri dönüşümde çalışanların işe başlama nedenleri para kazanma, işsizlik, yönlendirme şeklinde olduğu görülmektedir. İşe yönelik hastalıkları genelde bedensel ağrılar; işlerine özgü tehlikelerin ise güvenlik şartları, ücret alamama, sağlık koşullarını zorluğu şeklindedir. Bu çalışmanın literatüre ana katkısı, geri dönüşüm sektörü çalışanları anketi yapan ilk çalışma olurken geleceğe yönelik beklentileri ve çözüm önerilerini de içermektedir.Keywords
Geri Dönüşüm Sektörü, Kayıt Dışı İstihdam, Çocuk İşçiliği, Kayıt Dışı

Abstract

The informal economy, recycling sector and child labour, which are among the most important problems of our country and the world, constitute one of the most important obstacles to economic development and income Justice as well as social problems. Determination of employment in the recycling sector prevention of the situation and determination of possible solution proposals were determined as the goal of this study. There have not been many studies on child labour and informal employment in Turkey. The focus of this study is on the level and economic analysis of informal employment and child labour in the recycling sector in Turkey. The results of the study show that the reasons employees start work in recycling are in the form of earning money, unemployment, orientation. Diseases for work are usually physical pain, while hazards specific to their work are security conditions, inability to get paid, difficulty in health conditions. The main contribution of this study to the literature is the first study to conduct a survey of employees of the recycling sector, including expectations for the future and suggestions for solutions.Keywords
Recycling Industry, Informal Employment, Child Labor, Informal Economy.