INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALARI FONLARININ EKONOMİK ETKİLERİ
(ECONOMIC EFFECTS OF INDIVIDUAL PENSION INSURANCE FUNDS )

Author : Ali KAHRAMANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3508-3516
    


Summary

Nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin etkisi olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hem artan yaşlı ve emekli nüfusun ekonomik taleplerini hem de refah taleplerini karşılamakta zorlanmaktadır. Bu sorunların temelinde devletlerin tüm vatandaşları kapsayan ve refah standartları oluşturmak amacıyla kurduğu ve yönetmeye çalıştıkları ‘Sosyal Güvenlik Sistemlerinin’ vatandaşların hem çalışma hem de emeklilik hayatlarında yeterli olmaması bulunmaktadır. Ne yazık ki oluşturulan bu sistemlerin içinde büyük miktarda maddi açıklar bulunmaktadır ve bu nedenle emeklilik dönemine geçişte çalışanların hayat standartlarında önemli düşüşler meydana gelmektedir. Hayat standartlarını yükseltmek için emekliler çalışmaya ve iş hayatında kalmaya devam ekmeye çalışmaktadırlar. Bu eksiklikler nedeniyle devletlerin sistemlerinin yanında tamamlayıcı sistemler olması gerektiği gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler tarafından da kabul görmüştür. Yaşanan olumsuzluklar refah artırıcı beklentiler ile Özel Emeklilik Sistemleri ve bunun bir parçası olarak Bireysel Emeklilik Sistemleri ön plana çıkmıştır. Bireysel emeklilik sistemleri sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerine maddi katkı sağlama imkanı doğmuştur. Bunun yanında katılımcıların sağladığı uzun vadeli fonlar ile emeklilik şirketleri tarafından yatırıma dönüştürülmekte ve sermaye desteği olarak reel sektöre aktarılmaktadır. Bu çalışmada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde Sosyal güvenlik sistemlerinin açıkları nedeniyle ortaya çıkan Bireysel emeklilik sistemlerinin ekonomik etkileri üzerinde durulacaktırKeywords
Sosyal Güvenlik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sigortası, Ekonomi, Emeklilik Fonları

Abstract

As a result of population growth and technological developments, developed and developing countries have difficulties in meeting both the economic demands of the increasing elderly and retired population and the demands of welfare. The basis of these problems is that the "Social Security Systems" that states have established and tried to manage to create welfare standards and include all citizens are not sufficient in both their working and retirement lives. Unfortunately, there is a large number of financial deficits in these systems, which is why there is a significant decrease in the living standards of employees in the transition to retirement. In order to raise their living standards, retirees try to continue working and staying in business life. Due to these deficiencies, it has been accepted by developing and developed countries that states should have complementary systems besides their systems. Private Pension Systems and, as a part of it, Private Pension Systems came to the fore with the negativities experienced, welfare-enhancing expectations. Thanks to the private pension systems, employees have the opportunity to contribute financially to their retirement periods. In addition, the long-term funds provided by the participants are converted into investments by pension companies and transferred to the real sector as capital support. This study will focus on the economic effects of Individual pension systems that arise due to the deficits of social security systems in Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countriesKeywords
Social Security Systems, Private Pension Insurance, Economy, Pension Funds