INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE DIGITAL LITERACY LEVELS OF PRIVATE SECURITY AND PROTECTION PROGRAM STUDENTS )

Author : Barış DEMİR  ; Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 61
Page : 3330-3335
    


Summary

Bireylerin yenilik yapma yeteneğini etkileyen birkaç faktör vardır. Dijital okuryazarlık bunlardan biridir ve yaşamda bireysel yenilik davranışı için önemli etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma programı öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde bulunan ve ön lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden 267 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Üstündağ ve diğerleri (2017) tarafından Türkçe uyarlaması ve geçerlik -güvenirlik çalışması yapılan Dijital Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde; katılımcıların orta düzeyde dijital okuryazarlık becerisine de sahip oldukları görülmüştür.Keywords
Özel Güvenlik, Dijital Okuryazarlık, Üniversite

Abstract

There are several factors that affect individuals' ability to innovate. Digital literacy is one of them and has important implications for individual innovation behavior in life. The aim of this study is to determine the digital literacy levels of Kocaeli University Private Security and Protection program students. The study group of the research; It consists of 267 participants who are in Kocaeli University in the 2020-2021 academic year and continue their education at associate degree level. Digital Literacy Scale, which was adapted to Turkish by Üstündağ et al. (2017) and whose validity-reliability study was performed, was used as data collection tools. When the analysis results are examined; It was observed that the participants also have medium level digital literacy skills.Keywords
Private Security, Digital Literacy, University