INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇEVRESEL MALİYETLERE VERİLEN ÖNEM DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ : TRA1 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
(DETERMINATION OF THE IMPORTANCE LEVEL OF ENVIRONMENTAL COST: AN APPLICATION IN TRA1 REGION )

Author : Alirıza AĞ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1525-1535
938    628


Summary

Ortaya çıkış şekillerine göre farklılık gösteren çevresel maliyetler işletmeler tarafından çevreye verilen zararları karşılamak veya önlemek amacıyla katlanılan maliyetler olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin çevresel maliyetlere verdikleri önem düzeyinin belirlenmesidir. Uygulamada faktör analizi yöntemi kullanılmış olup araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler Mann-Whitney U yöntemi ile test edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan model çerçevesinde işletmelere ait özellikler ile çevre maliyetler karşılaştırılarak çevresel maliyetlere verilen önem düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizlerde işletmelerin faaliyet süreleri ve faaliyette bulundukları iller ile çevresel maliyetler, arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Genç işletme diyebileceğimiz (0-10 yıl arasında faaliyette bulunan) işletmelerin çevresel maliyetlere daha fazla önem verdiği tespit edilmiştir.Keywords
Muhasebe , Çevresel Maliyetler, İçsel Maliyetler, Dışsal Maliyetler, Faktör Analizi

Abstract

Environmental costs, which vary according to the patterns of emergence, are expressed as costs incurred in order to meet or avoid damage to the environment by the enterprises. In this context, the aim of our study is to determine the level of importance given to environmental costs by the production enterprises operating in TRA1 Region (Erzurum, Erzincan, Bayburt). In practice, factor analysis method was used and the hypotheses formed within the research were tested by Mann-Whitney U method. In the framework of the research, it was tried to determine the importance given to the environmental costs by comparing the environmental costs with the properties belonging to the enterprises. Significant relationships were determined between the operating periods of the enterprises and the environmental costs in the analyzes. It has been found that businesses that are called young enterprises (operating between 0-10 years) attach more importance to environmental costs.Keywords
Accounting, Environmental Costs, Internal Costs, External Costs, Factor Analysis