INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EFFECT OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON ISOKINETICS H/Q RATIOS
(EFFECT OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON ISOKINETICS H/Q RATIO )

Author : Mehmet VURAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 62
Page : 3503-3507
    


Summary

İzokinetik H/Q oranları ile sporcunun sakatlık durumu ve takibi ve performans açısından yorumlanması yapılabilmektedir. Bu araştırmada diz izokinetik ölçümlerinde farklı pozisyonların (oturur-uzanarak) izokinetik H/Q oranlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 15 sağlıklı sedanter erkek birey katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik ölçümler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (2400s-1 / 1800s-1 / 600s-1). 240 ve 180 derecelik açısal hızlarda 10 tekrar, 60 derecelik açısal hızlarda ise 5 tekrar olacak şekilde test gerçekleştirilmiştir. Her açısal hız arasında deneklere 45 saniyelik dinlenme aralıkları verilmiştir. Ölçümlerden elde edilen verilerin ve katılımcıların tanımlayıcı verilenin sunulması için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda 2400s-1 açısal hızda izokinetik H/Q peak tork, total work ve average power parametrelerinde iki pozisyon arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır (p > 0.05). 180os-1 ve 60os¬-1 açısal hızlarda ise izokinetik H/Q peak tork, total work ve average power parametrelerinde iki pozisyon arası fark anlamlı olarak ortaya çıkmıştır (p < 0.05). Ortaya çıkan anlamlı farklılık oturur pozisyonda yapılan ölçüm lehine olmuştur. Sonu olarak farklı pozisyonlarda yapılan izokinetik ölçümünün izokinetik diz H/Q oranlarında anlamlı etki oluşturduğu söylenebilir.Keywords
izokinetik, H/Q oranları, pozisyon

Abstract

The athlete's injury, performance and follow-up can be interpreted with isokinetic H/Q ratios. The purpose of this study was to investigate the effect of different position (prone and sitting) H/Q ratios in knee isokinetic measurement. For this purpose, 15 healthy sedentary males participated in the study. Isokinetic measurements of the subjects were carried out with Isokinetic dynamometer (CSMI Cybex Humac Norm, USA). Isokinetic measurements were performed in 3 different range of motion (2400s-1 / 1800s-1 / 600s-1). The test was carried out 10 repetitions with 2400s-1 and 1800s-1, and 5 repetitions at 600s-1degrees angular velocities. Each movement angle was performed 45 second rest intervals. SPSS 20.0 package program was used for the analysis of the data. Significance level was accepted as p < 0.05. As a result of the analysis of the data, there was no significant difference between the two positions in the isokinetic H/Q peak torque, total work and average power parameters at an angular speed of 240°s-1 (p > 0.05). At angular velocities of 180°s-1 and 60°s-1, there was a significant difference between two positions in the isokinetic H/Q peak torque, total work and average power parameters (p > 0.05). As a result, the significant difference was determined in favor of the sitting position. In conclusion, it can be said that the isokinetic measurement in different positions has a significant effect on isokinetic knee H/Q ratiosKeywords
isokinetic, H/Q ratio, position