INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COMPARISON OF THE EFFECTS OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT POSITION ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH
(COMPARISON OF THE EFFECTS OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT POSITION ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH )

Author : Mehmet VURAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3778-3782
    


Summary

Bu çalışmanın amacı farklı pozisyonlarda (oturarak ve uzanarak) yapılan izokinetik ölçümlerin diz kuvvetine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 15 sağlıklı sedanter erkek birey katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik ölçümler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (2400s-1 / 1800s-1 / 600s-1). 240 ve 180 derecelik açısal hızlarda 10 tekrar, 60 derecelik açısal hızlarda ise 5 tekrar olacak şekilde test gerçekleştirilmiştir. Her açısal hız arasında deneklere 45 saniyelik dinlenme aralıkları verilmiştir. Ölçümlerden elde edilen verilerin ve katılımcıların tanımlayıcı verilenin sunulması için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 2400s-1 açısal hızda peak tork (nm) ve average power (w) fleksiyon değerinde oturur pozisyonda yapılan ölçüm lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0.05). 1800s-1 açısal hızda peak tork (nm), total work (nm) ve average power (w) hem fleksiyon hem de ekstansiyon değerlerinde oturur pozsiyonda yapılan ölçüm lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0.05). 600s-1 açısal hızda ise peak tork (nm), total work (nm) ve average power (w) hem fleksiyon hem de ekstansiyon değerlerinde oturur pozsiyonda yapılan ölçüm lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0.05). Sonuç olarak iki farklı pozisyonda yapılan izokinetik ölçümlerin diz kuvvetine etkisi anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Oturur pozisyonda yapılan diz izokinetik ölçümlerin diz kuvvetine etkisi uzanarak yapılan ölçümlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.Keywords
İzokinetik ölçüm, izokinetik kuvvet, pozsiyon

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of isokinetic measurements performed in two different positions (prone and sitting) on knee isokinetic strength. For this purpose, 15 healthy sedentary males participated in the study. Isokinetic measurements of the study subjects were made with Isokinetic dynamometer (CSMI Cybex Humac Norm, USA). Isokinetic measurements were performed in 3 different range of motion (2400s-1 / 1800s-1 / 600s-1). The test was carried out 10 repetitions with 2400s-1 and 1800s-1, and 5 repetitions with 600s-1. Each movement was performed 45 second rest intervals. SPSS 20.0 package program was used for the analysis of the data. Significance level was accepted as p < 0.05. According to the result of the research, significant differences were found for 240°s-1, on peak torque (nm) and average power (w) flexion value in favor of the sitting position; 180°s-1, on peak torque (nm), total work (nm) and average power (w) both flexion and extension values in favor of the sitting position; 60°s-1, on peak torque (nm), total work (nm) and average power (w) both flexion and extension values in favor of the sitting position (p < 0.05). As a result, the effect of isokinetic measurements in two different positions on knee isokinetic strength has been significantly revealed. The effect of knee isokinetic measurements in the sitting position on the knee strength is significantly different from the measurements performed prone position.Keywords
isokinetic measurement, isokinetic strength, position