INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK TARTIŞMALARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KÜRT DİLİ EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
(A SOCIOLOGICAL GLANCE ON THE DISCUSSIONS OF MULTILINGUALISM IN EDUCATION: MUŞ ALPARSLAN UNIVERSITY, KURDISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDENTS SAMPLE )

Author : Adem PALABIYIK    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1427-1445
1015    1112


Summary

Eğitimde çok dillilik tartışmaları uzun bir süredir ülkemizde devam etmektedir. Bu tartışmaların temelinde ise eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Türkçe dışında başka bir lisan ile nasıl yapılacağı mevcuttur. Kürtçe’nin bir eğitim dili örneği olarak Türkçe ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması ise bu tartışmaların merkezinde yer almıştır. Belli dönemlerde Kürtçe dil kursları kurulmuş ve sonrasında YÖK’ün aldığı karar ile Mardin Artuklu, Muş Alparslan ve Bingöl Üniversitelerinde Kürtçe eğitimlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır. İşte bu çalışma, Kürtçe’nin eğitim-öğretim dili olarak başladığı üniversitelerden biri olan Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri üzerine yapılmış ve çok dillilik ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi merkeze almıştır. Kürt Dili ve Edebiyatı yeni kurulan bir bölüm olduğu için şu anki mevcut öğrenci sayısı 128’dir ve hazırladığımız anket, amaçlı örneklem yöntemiyle 48 bayan 80 erkek üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan bu anketler SPSS veri çözümleme tekniği ile analiz edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu açıklamaların ışığında ise çok dilli eğitimin problemlerinin çözülmesiyle birlikte kalıcı olup olamayacağı hususu da yine karşılaştırmalı olarak Kay Kare Testi, Frekans ve Çapraz Tablo ile analiz edilmiş ve bu bilgiler neticesinde genel bir değerlendirme yapılmıştır.Keywords
İkidil, Kürt Dili ve Edebiyatı, SPSS, Üniversite, Eğitim.

Abstract

The discussions of multilingualism in education have been continuing for a long time in our country. And as the basis of these discussions, there’s the question of how the education and training activities will be carried out in a language other than Turkish. And, Kurdish’s, as a sample of education language, starting the activities of education and training with Turkish, have been on the centre of these discussions. During certain periods, Kurdish language courses have been established and in the sequel, with the decision of The Council of Higher Education, the education and training activities in Kurdish language in the fields of bachelor’s, master’s and doctorate level at Mardin Artuklu, Muş Alparslan and Bingöl Universities have started. So, this study has been carried out on the students of Muş Alparslan University, Department of Kurdish Language and Literature and has taken the relationship between the multilingualism and other variables to the center. As the Department of Kurdish Language and Literature is a new department, the current number of students is 128, and the survey that we have prepared was conducted on 48 females and 80 males with the method of purposive sampling. These surveys that were carried out were analyzed and concluded with SPSS Data Analysis technique. And, in consideration of these statements, the question of, whether the multilingual education will be permanent or not after having the problems solved, have been analyzed comparatively with Chi-Square Test, Frequency and Cross Table, and a general evaluation was made regarding the results of these information.Keywords
Kurdish, Kurdish Language and Literature, SPSS, University, Education.