INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MARKA BEĞENİLİRLİĞİ ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(THE IMPACT OF BRAND LIKEABILITY PERCEPTIONS ON BRAND EQUITY: AN APPLICATION ON BINGOL UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Bulut DÜLEK  & Mehmet Emin YAŞAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 63
Page : 3958-3965
    


Summary

Artan rekabet ve değişen pazar şartlarında marka tüketici ilişkilerinin geliştirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Hedef pazar gruplarına sunulan bir markanın kabul görmesi, beğenilmesi marka sadakati oluşturabilmenin ilk adımıdır. Marka beğenilirliği ile işletmeler marka tüketici ilişkilerini uzun vadeli ve kalıcı hale getirebilirler. Bu araştırma makalesinde marka beğenilirliği algılamalarının marka değeri üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultu da marka beğenilirliğinin olumluluk, etkileşim, kişiselleştirilmiş kalite ve hoşnutluk boyutlarının marka değeri üzerindeki etkisi de analiz edilmiştir. Araştırma Bingöl üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve akıllı telefon kullanıcısı 371 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda genel olarak marka beğenilirliği algılamalarının marka değeri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Marka, Marka Beğenilirliği, Marka Değeri

Abstract

Developing brand-consumer relations has become more important in increasing competition and changing market conditions. The acceptance and satisfaction of a brand offered to the target market is the first step in building brand loyalty. With brand likeability, businesses can make brand-consumer relationships long-term and stable. In this research article, the effect of brand likeability perceptions on brand equity has been analyzed. In this context, the effect of positivity, interaction, personalized quality and satisfaction dimensions of brand likeability on brand equity was also analyzed. The research was conducted with 371 participants who are studying at Bingöl University and using smartphones. As a result of the analysis, it was concluded that perceptions of brand likeability generally affect brand equityKeywords
Brand, Brand Likeability, Brand Equity.