INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE İKLİM SİYASETİ
(POLITICAL CLIMATE IN TURKEY )

Author : Hatice AY  & Berat AKINCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 64
Page : 4046-4072
    


Summary

İnsanoğlu var olduğu zamandan beri doğa ile iç içe yaşamakta ve doğanın sunduğu kaynaklardan faydalanmaktadır. Doğal kaynakları kendi inisiyatifinde kullanan insanoğlu, sonsuz gibi görünen bu kaynakları tüketmeye devam etmekte ve neticesinde telafi edilemez çevre sorunlarına yol açmaktadır. Günümüzde tüm dünyayı ilgilendiren en önemli çevre sorunu iklim değişikliğidir. Son yıllarda iklim değişikliği ulusal ve uluslararası gündemde sıkça yer almaktadır. İklim değişikliğinin nedenleri “hava olayları, afetler, iklim, hava olayları, iklim etkisi, sera gazı salımı, insan faktörünün etkisi gibi” birçok başlık altında iklim değişikliği tartışılmakta ve hem ulusal hem de uluslararası çapta kongre, konferans, seminer, toplantı, panel gibi araçlar ile bilimsel bir temelde yayılmaktadır. İklim değişikliği yüzyıllardır var olan doğal bir olgu iken, bugünkü değişiklik hem geçmişe göre hızlı olması hem de insanoğlunun etkisi büyük olması açısından önem arz etmektedir. Son yıllarda tespit edilen ve dünyanın birçok yerinde meydana gelen alışagelmişin dışındaki hava olayları tüm canlıların hayatını ve toplumların sosyo-ekonomik gelişimlerini tehdit etmektedir. Bu çalışmada kavramsal olarak iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği ve bunun sebebi olan küresel ısınmanın göstergeleri (sera gazı emisyonları, CO2 salımı gibi), ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye’de iklim değişikliğini etkileyen sera gazı emisyonları ve etkileri, Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politikalarında yeri ve ulusal boyutta iklim değişikliği politikalarının neler olduğu ortaya konulmuştur. Son olarak da merkezi yönetim ve yerel yönetimler bakımından iklim değişikliği politikaları değerlendirilmeye alınmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, İklim Siyaseti, Merkezi ve Yerel Yönetimler

Abstract

Human beings have been living with nature since their existence and benefit from the resources offered by nature. Human beings, who use natural resources on their own initiative, continue to consume these seemingly endless resources and consequently cause irreparable environmental problems. Today, the most important environmental problem that concerns the whole world is climate change. In recent years, climate change has frequently been on the national and international agenda. Climate change is discussed under many headings such as "causes of climate change, weather events, disasters, climate, weather events, climate effect, greenhouse gas emission, the effect of human factor" and both national and international congresses, conferences, seminars, meetings, panels. It is spread scientifically by means. While climate change is a natural phenomenon that has existed for centuries, today's change is important in terms of both being faster than the past and having a great impact on humanity. Unusual weather events detected in recent years and occurring in many parts of the world threaten the lives of all living things and the socio-economic development of societies. In this study, conceptually, climate change, global climate change and the indicators of global warming (such as greenhouse gas emissions, CO2 emissions) are tried to be presented. In addition, greenhouse gas emissions that affect climate change and its effects on Turkey, Turkey has been demonstrated that the international climate change policy is in place and what national policy dimensions of climate change. Finally, climate change policies were evaluated in terms of central government and local governmentsKeywords
Keywords: Climate Change, Climate Politics, Central and Local Governments