INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARI
(FISCAL POLICIES IN THE NORDIC COUNTRIES DURING THE ECONOMIC CRISES PERIODS )

Author : Meral FIRAT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 58-67
    


Summary

İskandinav ülkeleri istikrarlı ekonomik büyümeleri, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması, düşük enflasyon ve işsizlik oranları ile gelir dağılımında adaleti sağladıkları için tüm dünyada ekonomik performansları dikkat çekmektedir. Bu çalışmada İskandinav ülkelerinin bu başarıyı ekonomik krizlerde nasıl bir maliye politikası izleyerek elde ettiği araştırılmıştır.  Bu çerçevede, İskandinav ülkelerinde kamu maliyesinin genel görünümü ve 1930 depresyonu,1990 krizi ve 2008 küresel ekonomik krizde uygulanan maliye politikaları araştırılmıştır. İskandinav ülkelerinde uygulanan politikaların diğer ülkeler için model olup olmayacağı uygulanan politikaların güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde İskandinav ülkelerinin ekonomik görünümü ile ilgili genel bilgiler verilmiş, ikinci bölümde İskandinav ülkelerinde kamu maliyesinin genel görünümü araştırılmış, son bölümde ise ekonomik krizlerde İskandinav ülkelerinde uygulanan maliye politikaları anlatılmıştırKeywords
İskandinav Ülkeleri, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

Abstract

The Scandinavian countries have steady economic growth, high per capita national income, low inflation and unemployment rates with for providing justice in income distribution their economic performance is remarkable all over the world. In this study, it is investigated how the Scandinavian countries achieved this success by following a fiscal policy in economic crisis. In this context, the general outlook of public finance and the fiscal policies implemented in the 1930 depression, 1990 crisis and 2008 global economic crisis in Scandinavian countries were investigated. The strengths and weaknesses of implemented policies were evaluated whether the policies implemented in Scandinavian countries would be a model or not for other countries. In the first part of the study, general information about the economic outlook of Scandinavian countries is given in the second part, the general outlook of public finance in Scandinavian countries is investigated and in the last part, the fiscal policies application were explainedKeywords
Scandinavian Countries, Public Finance, Fiscal Policy