INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AN INVESTIGATION ON THE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN SOCIAL ACTIVITIES AND THEIR PERCEPTIONS OF LEISURE TIME
(AN INVESTIGATION ON THE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN SOCIAL ACTIVITIES AND THEIR PERCEPTIONS OF LEISURE TIME )

Author : Burak GÜRER  & Gül Senem BARDAKÇI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 64
Page : 3991-3998
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde okuyan gençlerin serbest zamanlarını nasıl geçirdiklerini tespit etmek ve buna bağlı olarak serbest zamanlarında yaptıkları sosyal faaliyetlerle ilgili algılarını incelemektir. Araştırma üniversitelerdeki sosyal imkanların ve tesislerin mevcut durumunun ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 yılında Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğüne gelen çeşitli bölümlerde okuyan 318 (167 erkek, 151 kadın) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Esteve, Martin ve Lopez (1999) tarafından geliştirilen ve Gürbüz, Özdemir ve Karaküçük (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan serbest zaman anlamı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri normal dağılım göstermediği için iki grup durumunda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup durumunda ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Sonuçta cinsiyet, bölüm, yaş ve katıldığı sosyal faaliyet dalına göre istatistiksel olarak anlamlı farklara rastlanmıştır (p<0.05). Sonuçlara göre, öğrencilerin çoğunun sosyal faaliyetlere katılmaktan memnun olduğu söylenebilir. Lisans mezunları sosyal ve kültürel faaliyetlere daha çok katılım göstermiştir. Etkinliklere katılan öğrenciler serbest zamanlarını verimli olarak değerlendirmektedir. Öğrenciler için daha fazla tesis ve imkanın yaratılması serbest zamanların değerlendirilmesinde daha faydalı olacaktır.Keywords
Üniversite, Spor, Serbest zaman, Rekreasyon

Abstract

The purpose of this study was to determine how university students spend their free time and, accordingly, to examine their perceptions about social activities they do in their free time. The present study is important since it tries to reveal the current status of social facilities in universities. The universe of the study consisted of students studying at a state university. The sample comprised of 318 (167 male, 151 female) students studying at various departments at the university and participating in different social activities offered by Directorate of Health, Culture and Sports. Leisure Meanings Inventory was used to collect the data. The data did not show normal distribution; therefore, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were utilized. Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found .92. The results showed statistically significant differences in some variables such as gender, department, age and social activity branch. According to the results, it could be said that most of the students enjoyed participating in social activities. It was observed that undergraduate students participated in social and cultural activities more than graduate students. Students participating in the activities stated that they spend their free time efficiently. Providing more opportunities and facilities for students would be more useful to spend their leisure time efficiently and effectivelyKeywords
Universities, sports, leisure time, recreation