INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE ERGONOMİ VE MEKAN DENEYİMİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ
(AN EDUCATIONAL MODEL SUGGESTION ON ERGONOMICS AND PLACE EXPERIENCES IN INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION )

Author : Aslan NAYEB  ; Hüseyin Emre ENGİN & Havva Beril BAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 144-152
    


Summary

Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırma süreci olarak tanımlanan ergonomi, temelleri Endüstri Devrimi’ne dayanan ve salt verimliliği sağlamak amacıyla ortaya çıkmış olan bir bilim dalıdır. Zaman içinde evrilerek disiplinler arası bir olgu haline gelen ergonomi, insanla ilgilenen tasarım disiplinlerinin de temelini oluşturmaktadır. İç mekanda ergonomi mekanı kullanıcısı olan insanın gereksinimlerini doğru bir şekilde karşılayarak konforunun sağlanmasına dayanmaktadır. Tasarlanacak mekanların ve o mekan içindeki donatım elemanlarının ölçü ve biçimleri onu kullanacak insanın antropometrisinden kaynaklanmaktadır. Bu temele bağlı kalarak Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Ergonomi dersi kapsamında birinci sınıf öğrencileriyle iç mekanda ergonomi ve mekan deneyimi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin öncelikle kullanıcı antropometrisi ve donatı bazında iç mekan ergonomisi ilişkisi hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda kuramsal ön bilgiye sahip olan öğrencilerin iç mekan ergonomisini 1/2 ölçekli prototipleri yapılan mekanları deneyimleyerek öğrenmeleri çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin, prototipleriyle deneyimledikleri mekanları daha iyi algıladıkları ve mekan örgütlemelerinde iç mekan ergonomisi açısından dikkat etmeleri gereken kriterlerin farkına vardıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun iç mekan tasarımı çalışmalarında benzer mekan örgütlemelerini yaparken de önemli bir deneyim oluşturacağı düşünülmüştürKeywords
Ergonomi, İç Mimarlık, Eğitim, Mekan Deneyimi, Eğitim Modeli

Abstract

Ergonomics is a discipline in science based on the industrial revolution and the aim of providing pure efficiency for users. Over time ergonomics evolved to become an interdisciplinary phenomenon and it also formed the basis of design disciplines dealing with human beings. Ergonomic in interior design is based on ensuring comfort by meeting the needs of the people who is the user of the space correctly. The dimensions and forms of the spaces to be designed and the equipment elements within that space are due to the anthropometry of the person who will use it. Based on this, a study on interior ergonomics and space experience was made with first-grade students within the scope of the Ergonomics course of Avrasya University Interior Architecture Department. In this study, it was aimed to inform first class students of the Interior Architecture Department about user anthropometry and interior ergonomics relation on the basis of furniture and accessories. In this context, it is the main aim of the students who have theoretical pre-knowledge to learn the interior ergonomics by practicing the spaces with prototypes of 1/2 scale. At the end of the study, it was observed that the students perceived the spaces that they had experienced by playing and they perceived the criteria that they should pay attention in terms of indoor ergonomics in their space organizations. This is thought to be an important experience in organizing similar spaces in interior design studiesKeywords
Ergonomics, Interior Design, Education, Place Experience, Educational Model