INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAL MÜZELER VE TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(VIRTUAL MUSEUMS AND THEIR USE IN THE TOURISM SECTOR: A CASE STUDY IN TURKEY )

Author : Aysu ALTAŞ  & Funda VARNACI UZUN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1402-1418
1068    1127


Summary

Müzeler toplumun sahip olduğu kültürel çeşitliliklerin kolay anlaşılmasına yardımcı olmaları nedeniyle kültürel bellek olarak da adlandırılan mekânlardır ve turizm sektörü açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Günümüzde sergileme alanlarına olan ihtiyacın karşılanamaması, engellilerin de turizme katılabilmesi konusunda gösterilen gayretler, hayat boyu öğrenme konusunda yapılan çalışmalar ve gelişen teknoloji birleşmiş ve sanal müzecilik kavramı ortaya çıkmıştır. Dijital çağın yaşandığı ve her türlüye bilgiye erişimin mümkün olduğu günümüzde sanal müzecilik de giderek önem kazanmaktadır. Bilindiği üzere sanal müzeler, panoramik fotoğraf ve değişik medya imkânlarından faydalanılarak hazırlanmış, mekânı veya çevreyi tüm yönleriyle ziyaretçiye sunan, internet erişimi sayesinde dünya çapında iletişimi olanaklı kılan, gezmek ve görmek için fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müzelerdir. Sanal müzeler ve kültürel miras turizmi kapsamında kullanımıyla ilgili olan ve Türkiye’den örneklerle desteklenen bu araştırma teorik bir çalışma olup, literatür taraması ile elde edilen veriler derlenerek hazırlanmıştır ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.Keywords
Sanal Müze, Turizm, Türkiye, Dijital Çağ.

Abstract

Museums are spaces that are also called cultural memory as they pave the way for easily understanding the cultural diversities of a society and they are essential for the tourism sector. Today, the failure of meeting the need for exhibition areas, efforts for also involving the handicapped in tourism, studies on life-long learning and the advancing technology have revealed the concept of united and virtual museology. Virtual museology is gradually becoming more and more important today, where we live the digital age and could access to all kinds of knowledge. As is known; virtual museums are places that are prepared by using panoramic photographs and various media possibilities, present the space or the environment to visitors from all aspects, enable worldwide communication owing to the internet access and need no physical space for traveling and seeing. While the present study is a theoretical research supported with examples of usage of virtual museums in Turkey and their position in tourism, obtained data collected through literature search.Keywords
Virtual Museum, Tourism, Turkey, Digital Age.