INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BELİREN YETİŞKİNLERDE ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND INITIATING ROMANTIC INTIMACY IN EMERGING ADULTHOOD )

Author : Ahmet KARA  & Ahmet ALTINOK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1478-1483
1152    998


Summary

Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlerde beden imajının romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerini yordamasının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Eskişehir’de bir kamu üniversitesinin Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 211 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna katılan bireylerin yaş ortalamasının 20.10 (ss= 1,49) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada veriler, Romantik Yakınlığı Başlatma Belirleyicileri Ölçeği ile Vücut Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların analizinde yol analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular beden imajının, sırasıyla, romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerinden, kendilik algısını, davranışsal yakınlığı, duygusal ve bilişsel yakınlığı, kendilik bilgisini ve romantik sözelleştirmeyi anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Bulgulara dayanılarak beliren yetişkinlerde beden imajının romantik yakınlığı başlatmayı açıklayan önemli bir değişken olduğu ifade edilebilir.Keywords
beden imajı, romantik yakınlığı başlatma, beliren yetişkinlik

Abstract

The purpose of this study is to examine the predictions of the determinants of initiating romantic intimacy of body image in emerging adulthood. The study group consist of 211 undergraduate students studying in different departments of the Faculty of Education of a public university in Eskişehir during in 2016-2017 Spring Semester. The average age of the participants in the study group was determined to be 20.10 (ss = 1.49). Data were collected using the Initiating Romantic Intimacy Scale and the Body Perception Scale. In the analysis of the findings obtained in the study, the path analysis technique was used. It has been determined that the findings body image significantly predicts self-perception, behavioral closeness, emotional and cognitive closeness, self-knowledge, and romantic verbalism, respectively, from the determinants of romantic intimacy. Based on the findings, it can be said that the body image is an important variable explaining initiating romantic intimacy of emerging adulthood.Keywords
body image, ınitiating romantic ıntimacy, emerging adulthood