INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECT OF BRAND ON INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL TRADE OF GENERIC DRUGS
(THE EFFECT OF BRAND ON INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL TRADE OF GENERIC DRUGS )

Author : Ghazal ABOURDAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 515-526
    


Summary

Markalaşma, ürünün adının müşterinin zihnine kaydedilmesi sürecidir. Müşteriler, çalışmada önerilen ana tedavi grubunda markalı ilaçları satın almayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu, genel rekabet gücünde güçlü bir artış anlamına gelir. Pazar üç ana oyuncuya dayanmaktadır: ülke, doktorlar ve hastalar. Sektörün temel sorunlarından bazıları arasında devlet fiyat kontrolleri, yeni ürün lansmanlarının maliyeti ve ürün seçimlerini etkileyen artan sayıda insan var, yani artık sadece doktorlar değil. Daha uzun bir süre içinde, farkındalık oluşturmak çok daha kolaydır, çünkü öğrenme, öğrenmenin tekrarı ve pekiştirilmesi yoluyla geliştirilebilir. Markaların tüketici satın almalarında rol oynayıp oynamadığına dair birçok çalışma yapılmıştır. Şu anda, ilaç markaları, FMCG muadilleri tarafından kullanılan teknolojik yöntemlerde hala emekleme aşamasındadır. Hızla değişen tüketim malları endüstrisinde, ilaç firmaları, rekabetçi pazar nedeniyle ürünleri olabildiğince erken geliştirmektedir. Bazı durumlarda, markalaşmanın gücü o kadar büyüktür ki, örneğin Nescafe markası genellikle kahve ile ilişkilendirildiğinde kolektif bir isim olarak kullanılır. Markalı ilaç dünyasında araştırma ve geliştirme döngüsü uzundur, risk yüksektir ve maliyetler yüksektir. Bu çalışmanın sonuçları faydalı olacaktır; ilaç firmalarının pazar ortamını ve bu ilacın her ikisinin de tüketicinin bakış açısındaki konumunu daha iyi anlaması.Keywords
marka, jenerik, uluslararası ticaret

Abstract

Branding is the process of registering the name of the product in the customer's mind. Customers indicated that they would rather buy branded drugs in the main treatment group proposed in the study. This translates into a strong increase in overall competitiveness. The market is based on three main players: the country, doctors and patients. Some of the industry's main issues include government price controls, the cost of new product launches, and the increasing number of people influencing product choices, meaning it's no longer just doctors. In a longer period of time, it is much easier to build awareness, because learning can be improved through repetition and reinforcement of learning. Many studies have been conducted into whether brands play a role in consumer purchases. Currently, pharmaceutical brands are still in their infancy in the technological methods employed by their FMCG counterparts. In the rapidly changing consumer goods industry, pharmaceutical companies are developing products as early as possible due to the competitive market. In some cases, the power of branding is so great that, for example, the Nescafe brand is often used as a collective name when associated with coffee. In the world of branded drugs, the research and development cycle is long, the risk is high, and the costs are high. The results of this study will be beneficial; for pharmaceutical companies in better understanding the environment of the market and the position of both of this medication in the consumer's perspective.Keywords
brand, generic, international trade