INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ELİF KARAKAŞ’IN LANETLİ GENLER (1995) ADLI ESERİNDE GOTİK İMGELER
(GOTHIC IMAGES IN ELIF KARAKAŞ’S WORK LANETLI GENLER (THE CURSED GENES, 1995) )

Author : Nur Hilal ELKILIÇ  & Turan Özgür GÜNGÖR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 377-387
    


Summary

Gotik, on sekizinci yüzyılda edebiyatta önemli bir kurgu türü olarak ortaya çıkmasından önce, Orta Çağ'da ağırlıklı olarak mimaride, sonraki yüzyıllarda ise güzel sanatlarda kullanılmıştır. Horace Walpole’un The Castle of Otranto (1764), adlı eseri İngiliz Edebiyatı’nın en eski gotik kurgu örneği olarak kabul edilmektedir. Türk Edebiyatı’nda Hüseyin Rahmi Gürpınar, gotik romanın öncülerindendir. Ali Rıza Seyfi Bey, Drakula İstanbul’da (1930) adlı eserinde gotik unsurları kullanan bir diğer önemli Türk romancıdır. Gotik kurgu ve unsurlarının etkisi yirminci ve yirmi birinci yüzyıl Türk Edebiyatında yeterince hissedilmemektedir. Gotik tür denince akla öncelikle Batı edebiyatında üretilen edebi eserler gelmektedir. Bu bağlamda, Elif Karakaş'ın 1995 yılında yazdığı Lanetli Genler (1995), yirminci yüzyılda Türk Edebiyatı’nda gotik unsurlarla önemli ölçüde kullanıldığı bir roman olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, gotik kavramının bir terim olarak açıklanması ve bazı görsel sanatlarda ortaya çıkışı hakkında kısa bilgiler verildikten sonra, İngiliz Edebiyatı’nda gotik kurgunun ortaya çıkışı ve gotik kurgunun Türk Edebiyatı’na etkisi hakkında kısa bilgiler verilecektir. Bu çalışmanın temel amacı, Gotik imgelerin Türk Edebiyatı’nda erken dönem etkilerinden kısaca bahsettikten sonra, Elif Karataş’ın Lanetli Genler romanındaki gotik kurgunun etkilerine odaklanmaktır. Lanetli Genler, okur odaklı eleştirel yöntem ile incelenecek ve bu çalışmada yalnızlık, renkler, karamsarlık, korku, kimlik çatışması, acı, kasvetli ortamlar, intikam, lanet, cinayet ve hayaletler, gulyabani ve vampir gibi bazı doğaüstü karakterler incelenecekKeywords
Gotik kurgu, Elif Karakaş, gotik unsurlar, korku, cinayet, lanet

Abstract

Before gothic first emerged as an important fiction genre in literature in the eighteenth century, it was predominantly used in architecture in the Medieval Period, and in fine arts in the following centuries. Horace Walpole’s The Castle of Otranto (1764) is considered as the earliest gothic fiction example in English Literature. Hüseyin Rahmi Gürpınar is considered as one of the pioneers of gothic fiction in Turkish Literature. Ali Rıza Seyfi Bey is another remarkable Turkish novelist who used gothic elements in his work Drakula İstanbul’da (Dracula in Istanbul, 1930). The influence of gothic fiction and its elements cannot be adequately felt in the twentieth and twenty-first-century Turkish Literature. When the gothic genre is mentioned, primarily the literary works produced in Western literature comes to mind. In this context, Lanetli Genler (Cursed Genes, 1995) written by Elif Karakaş in 1995 appears as a significant novel with gothic elements in Turkish Literature in the twentieth century.

In this study, after giving some brief information about the definition of gothic as a term and its emergence in some visual arts, some brief information about the emergence of gothic fiction in English Literature and the influence of gothic fiction in Turkish Literature will be given. The main aim of this study is to focus on the effects of gothic fiction in Elif Karataş’s novel Lanetli Genler, after briefly mentioning the early influences of gothic images in Turkish literature. Lanetli Genler will be studied with the reader response method, and in this work, some gothic images, such as loneliness, colours, pessimism, fear, identity conflict, pain, gloomy settings, revenge, curse, murder and some supernatural characters, such as vampire, ghosts and ghoul will be examined.Keywords
Gothic fiction, Elif Karakaş, gothic elements, horror, murder, curse