INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MİLLİYETÇİLİĞİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASALARINA YANSIMALARI
(THE REFLECTION OF NATIONALISM ON METROPOLITAN MUNICIPAL LAWS )

Author : Abdullah TURAN  & Vedat YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 253-283
    


Summary

Belediye hizmetleri ile halkı memnun etmeyi başaran siyasal iktidarlar meşruluğunu kuvvetlendirmekte ve bir sonraki seçimde oylarını artırabilmektedir. Bu nedenle halkı memnun etmek için yapısal ve işlevsel dönüşümü sürekli kılmaktadırlar. Belediyelere ilişkin en ciddi değişimlerin yapıldığı dönem AK Parti iktidarı dönemidir. AK Parti iktidar döneminde, belediyeler merkezi teşkilattan birçok vazifeyi devraldığı gibi halkın kararlara katılımı konusunda da demokratik adımlar atılması söz konusu olmuştur. Her siyasal iktidar var olan siyasal ideolojisi temelinde politikalarına yön verir, Büyükşehir Belediyesi yasaları da bu temelde değişim geçirmiştir. AK Parti, kurulduğu günden bu güne kendisini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlamaktadır. Hatta son zamanlarda bu muhafazakârlığın içerisinde “milliyetçilik” güçlü bir şekilde dillendirilmektedir.

Bu çalışmanın amacı; AK Parti’nin milliyetçilik anlayışının ne oranda ve hangi yönde Büyükşehir Belediyesi yasası ve büyükşehir belediyesi yasasında yapılan 6360 sayılı değişiklik sonrası yansıdığı üzerinde bir inceleme yapmak ve böylece milliyetçilik ideolojisinin izlerini var olan yasalarda aramaktır. Çalışma bu konuda bir tespite yönelmesi ile önemli hale gelmektedir. Çalışmanın kısıtı ise AK Parti’nin tüm politikalarına odaklanmaktan ziyade sadece büyükşehir yasası ve yasada yapılan 6360 sayılı değişikliğe odaklanmasıdır. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için mevzuat.gov.tr‘den yasalar, internet ve kütüphaneden ise makale, tüzük, video türünde birincil ve ikincil kaynaklar tedarik edilmiştir. Çalışmanın kavramsal bölümünde milliyetçilikle ilgili açıklamalara, AK Parti’nin siyasal ideolojisine ilişkin kısa bilgilere yer verildikten sonra uygulama kısmında var olan mevzuatın incelenmesi ile elde edilen milliyetçilik ekseninde ideolojik bulgular ortaya konarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda ilgili yasalarda milliyetçiliğin sosyal, ekonomik, kültürel anlamda yansımalarının olduğu gibi milliyetçilik karşıtı yansımaların da olduğu elde edilen bulgular arasındadırKeywords
Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Milliyetçilik, İdeoloji

Abstract

Political authorities that succeed in pleasing the public with municipal services can strengthen their legitimacy. They can also increase their votes at the next election. Therefore, they make the continuous structural and functional conversion for please the people. The most serious changes in municipalities were made during the AK Party rule. During the AK Party ruling period, municipalities took over many tasks from the central organization. They also provided democratic steps with the participation of the people in the decisions. Every political power directs its policies on the basis of its existing political ideology, and the laws of Metropolitan Municipality have changed on this basis. The AK Party, since its foundation, has defined itself as a “conservative democrat”. In fact, in recent years, nationalism has been strongly expressed in this conservatism.

The aim of this study is to reveal the reflection of AK Party nationalism on the related laws (Upon amendment of Law no. 6360 on Metropolitan Municipality Law and Metropolitan Municipal Law). Thus, in the study, traces of nationalism would be sought on the relevant laws. The study is becoming more important with a focus on this issue. The limitation of the study, ıt does not focus on all policies of the AK Party. ıt focuses only on the amendment of Law No. 6360 and Metropolitan Law. For the realization of the study, the laws were obtained from the legislation. On the other hand, articles, regulations, video (primary and secondary sources) were obtained to make the study from the internet and the library. In the conceptual section of the study, short information about the political ideology of the AK Party and explanations about nationalism has been given. In the implementation part of the study, ideological findings obtained by examining the existing legislation related to nationalism have been revealed and interpreted. As a result of the study, the social, economic and cultural reflections of nationalism were determined in the relevant laws. Anti-nationalist reflections were also found in the relevant lawsKeywords
Metropolitan Municipality, Nationalism, AK Party, Ideology