INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
(SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND STUDENTS VISIONS ON EDUCATIONAL INFORMATION NETWORK )

Author : Fatih KANA  & Volkan AYDIN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1494-1504
1242    1519


Summary

Bu araştırmanın amacı FATİH projesi içerisinde yer alan e-içerik sağlayıcısı Eğitim Bilişim Ağı hakkında öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara Bölgesi’nin bir ilin ilçesinde bulunan bir ortaokulun 7. ve 8. sınıf öğrencileri olan 73 öğrenci ve aynı okulda bulunan 8 farklı branşa mensup 14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen ve öğrencilerin EBA’da bulunan içeriklerin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve ünitelendirilmiş yıllık plana uygun hale getirilmesi konusunda ortak düşünceler ortaya koydukları gözlenmiştir. EBA’nın etkin olarak kullanılması için katılımcıların internet altyapısına dair çalışmaların tamamlanması gerektiği yönünde ortak görüş belirttikleri saptanmıştır. Araştırma sonunda e-içeriklerin daha işlevsel hale getirilmesi için güncelleştirilmesi, geliştirilmesi, her ders ve her konu için yeterli hale getirilmesi gerektiği aynı zamanda öğretmen, öğrenci ve velilere EBA’nın sağlayacağı katkılar hakkında seminerler verilmesi gerektiği belirtilmiştir.Keywords
FATİH Projesi, EBA, E-içerik, Öğretmen, Öğrenci.

Abstract

The aim of this research is to present the opinions of teachers and students on the e-content provider Education Information Network in the FATIH project in a comprehensive manner. In the study, case study was used. The sample of the study consists of 73 students who are 7th and 8th grade students in a secondary school located in a province of Marmara Region and 14 teachers from 8 different schools in the same school. Content analysis method was used in the research. It has been observed in the research that teachers and students have shared ideas about developing, updating, and adapting the contents of the EBA to the unitized annual plan. In order for EBA to be used effectively, it has been determined that participants should share their views on the internet infrastructure. At the end of the research, it was stated that the e-content should be updated, developed, made adequate for each course and every subject in order to make e-contents more functional, and seminars should be given about the contributions of EBA to teachers, students and parents.Keywords
FATIH Project, EBA, E-content, Teacher, Student.