INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEN DUHA KOCA OĞLU DELİ DUMRUL HİKÂYESİNE GENEL BİR YAKLAŞIM
(A GENERAL APPROACH TO THE STORY OF DELİ DUMRUL SON OF DUHA KOCA FROM THE DEDE KORKUT STORIES )

Author : Dinçer ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 175-191
    


Summary

Türk edebiyatında nakle dayalı türler arasında Dede Korkut Hikâyeleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Edebi eserler toplumların değerlerini, kültürlerini geçmişten geleceğe taşıyarak yansıttıklarından ölümsüzleşirler. Edebiyatımızda geçmişten günümüze ulaşabilmiş ender eserlerden Dede Korkut Hikâyeleri de içinden çıkmış olduğu topluma ait kültürel özellikleri edebi dille aktarmakla beraber simgesel anlatımlar yapar. Bu çalışmada Türk anlatı geleneğinde önemli bir yer teşkil eden Dede Korkut Hikâyeleri’nden “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu” adlı hikâye ele alınmış ve “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu” anlatısında başkahraman Deli Dumrul üzerinden anlatı tahlil edilerek anlatıda yapı ve izlek zaviyesinden hikâye çözümlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Türklerin İslamiyet’e geçişini simgeleyen ilk hikâyelerinden biri olan Deli Dumrul anlatısında geçmiş ile şimdinin çatışmasına odaklanılarak anlatı yapı ve izlek açısından değerlendirilmiştir.Keywords
Dede Korkut, Duha Kocaoğlu, Deli Dumrul, Hikâye, Anlatı.

Abstract

The Dede Korkut Stories occupy an important place among the narrative types in Turkish literature. Literary works become immortal as they reflect the values ??and cultures of societies carying from the past to the future. The Dede Korkut Stories, among the rare works that have come from the past to the present in our literature, make symbolic narratives besides explaining in a literary language the cultural characteristics belong to the society in which they came out. In this study, the story named "Duha Koca Son Deli Dumrul Boyu" from The Dede Korkut Stories, which has an important place in the Turkish narrative tradition, is examined, and in the narrative of "Duha Koca Son Deli Dumrul Boyu", in the narrative the story is tried to be resolved in terms of structure and theme as the narrative is analyzed through the protagonist Deli Dumrul. In the narrative of Deli Dumrul, one of the first stories that symbolizes the transition of the Turks to Islam, the narrative was evaluated in terms of structure and theme by focusing on the conflict of the past and the present.Keywords
Dede Korkut, Duha Kocaoğlu, Deli Dumrul, Story, Narrative