INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KELİME OLUŞTURMAYA DAYALI SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
(STUDENT OPINIONS ON VOCABULARY TEACHING CONCERNING WORD FORMATION )

Author : İbrahim Halil YAPRAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 356-363
    


Summary

Bu çalışmayla İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin kelime oluşturmaya dayalı sözcük bilgisi öğretimi ile ilgili görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Bu veriler ışığında elde edilen sonuçlar, uygulanan bu kelime öğrenme yönteminin, genel anlamda çalışmaya katılan İngilizce öğretmen adaylarının sözcük dağarcıklarını geliştirmeye katkı sağladığını göstermiştir. Bu kapsamda öğrenmiş oldukları önek ve sonekler yardımıyla İngilizce bir metin okurken veya İngilizce dinleme yaparken bilmedikleri bir kelime ile karşılaşmaları durumunda kelimeyi ekine ve köküne ayırarak sözcüğün anlamını tahmin edebildikleri görülmüştür. Bu sayede öğrencilerin pasif sözcük bilgilerini geliştirdikleri ifade edilebilir. Diğer taraftan ise öğrencilerin öğrenmiş oldukları önek ve sonekler aracılığıyla yeni kelimeler türeterek kendi aktif sözcük dağarcıklarını da geliştirdikleri sonuncuna varılabilir. Öğrenci görüşleri doğrultusunda, öğrencilerin önek ve soneklerin yanı sıra birleşik sözcük oluşturma sayesinde de yeni kelimler öğrendikleri anlaşılmaktadır. Son olarak kelime oluşturmaya dayalı sözcük öğretiminin, öğrencilerde sözcük türleri ilgili bir farkındalık oluşturduğu söylenebilinir.Keywords
Kelime oluşturma, önekler, sonekler, birleşik sözcük, sözcük türleri

Abstract

With this study, first-grade students studying in the department of English Language Teaching were consulted for their opinions related to vocabulary teaching through word-formation. For this purpose, data were collected using the semi-structured interview form technique. The results obtained in the light of these data showed that this applied vocabulary learning method contributed to improving the vocabulary of the pre-service English teachers who participated in the study in general. In this context, it was seen that while reading an English text or listening to English with the help of prefixes and suffixes they learned, they could guess the meaning of the unknown word by dividing the word into its suffix and root. In this respect, it can be stated that students have improved their receptive vocabulary knowledge. On the other hand, it can be concluded that students have developed their own productive vocabulary by deriving new words through the prefixes and suffixes they have learned. Based on the students’ opinions, in addition to prefixes and suffixes, it is understood that students also have learned new words through compound word-formation. Finally, it can be said that vocabulary teaching based on word formation creates awareness among students about word types..Keywords
Word-formation, prefixes, suffixes, compound words, word types