INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SÜRGÜN EDİLMİŞ AHISKA TÜRKLERİNİN ETNİK KİMLİĞİ VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
(ETHNIC IDENTITY AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEPORTED AHISKA TURKS )

Author : Alikhan ZHAMALOV  & Emine INAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 65
Page : 221-230
    


Summary

Sürgün ve zorunlu göç konuları her çağda güncel bir konu olmaya devam etmektedir. Yapılan alanyazın taraması, zorla sürgün edilen bireylerin ve milletlerin psikolojik ve etnik özelliklerini tanımlamayı amaçlayan çalışmaların sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu makalenin amacı, sürgün edilen Ahıska Türklerinin etnik kimliklerini ve psikolojik özelliklerini değerlendirmektir. Öncelikle sürgün kavramı ve bu sürecin milletlerin kültürel ve sosyal yaşamındaki etkileri irdelenmiştir. Sonrasında, etnik kimlik kavramı ele alınıp bu sürecin oluşum aşamaları anlatılmıştır. Ayrıca, Ahıska Türklerinin kimliğini ve psikolojik özelliklerini daha iyi anlamak için bu milletin tarihine kısaca değinilmiştir. Özetle, söz konusu Ahıska Türklerinin köken olarak Türk soyundan geldiği ancak Ahıska Türklerinin iki kültürlü ve iki/üç dilli bir ulus olduğu yönündeki bulgular sunulmuştur. Bununla beraber bu etnik azınlığa mensup kişilerin belirsizlik, utanç, şüphe, suçluluk, yalnızlık, umutsuzluk ve başka psikolojik zorlukları yaşadıkları gösterilmiştir. Fakat tüm zorluklara rağmen Ahıska Türklerinin, uyum içinde olma, dayanıklılık, çalışkanlık ve üretkenlik, yeni ilişkilere açık olma, yeni bir topluma hızlı bir şekilde uyum sağlama ve dostluk içinde yaşama yeteneği gibi nitelikleri kazandıklarına dair bulgular sunulmuşturKeywords
Sürgün, Etnik Kimlik, Ahıska Turkler

Abstract

The topic of deportation and forced migration continue to be a relevant topic at all centuries. An analysis of scientific literature showed that there are limited studies aimed at determining the psychological and ethnic characteristics of forcibly deported people. Therefore, the purpose of the current article is to discuss the ethnic identities and psychological characteristics of the deported Ahiska Turks. First of all, the concept of deportation and its effects on the cultural and social life of deportees were defined. After that, the definition of ethnic identity was considered and the stages of its formation were characterized. In order to better understand the ethnic identity and psychological characteristics of the Ahiska Turks, the history of these people was briefly described. As a result, it was determined that this ethnic minority was a descendant of the Turks. However, it was also found that Ahiska Turks are a bicultural and bi/trilingual ethnic group. Furthermore, it has been shown that representatives of this ethnic minority passed through uncertainty, shame, doubt, guilt, loneliness, despair and other psychological issues. Nevertheless, Ahiska Turks who suffered all the difficulties were identified with such qualities as social cohesion, endurance, hard-working, productivity, the ability to be open to new relationships, quickly adapt to a new society and friendly co-exist with different ethnicsKeywords
Deportation, Ethnic Identity, Ahiska Turks